Aktualitātes un jaunumi

 

  Par Covid-19 ierobežojumu ieviešanu


   

  Sakarā ar Covid-19 epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos , SIA  "Rēzeknes ūdens" no 27.oktobra pārtrauks klātienē pieņemt uzņēmuma klientus Pils ielā 16 un pāries uz klientu apkalpošanu attālināti.

  No šā gada 2.novembra netiks veiktas ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes.

   

  Nepieciešamo informāciju var saņemt pa telefonu vai e-pastu:

   

  Klientu apkalpošanas dienests: 64622171; 29355799

   

  Avārijas dienests: 64622016

   

  Ražošanas tehniskā daļa: 64624729

   

  e-pasts: info@rezeknesudens.lv

  rezudens.abonenti@inbox.lv

   

  Skaidras naudas iemaksas var veikt pasta nodaļās un veikalos MEGO – Kr.Valdemāra ielā 16a un Atmodas ielā 6a.

   

  Lūdzam sekot tālākai informācijai mājas lapā: https://www.rezeknesudens.lv/

   

  SIA „Rēzeknes Ūdens” administrācija

 

 

 

SIA „Rēzeknes Ūdens” uzsāk sniegt  dzīvojamo māju ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu ierīkošanas  pakalpojumu.

 

Lai paaugstinātu iedzīvotāju labklājības līmeni, Rēzeknes pilsētas dome  apstiprināja Rēzeknes pilsētas domes saistošos noteikumus Nr. 17 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām”, kas nosaka kārtību, kādā veidā Rēzeknes pilsētas dome nosaka līdzfinansējuma apmēru nekustamā īpašuma pieslēguma nodrošināšanai.  Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai noteikts divās daļās:

 

- 90 % apmērā, bet ne vairāk kā 2 500,00 EUR īpaši atbalstāmajām iedzīvotāju  kategorijām: personām ar I un II invaliditātes grupu, daudzbērnu ģimenēm,  maznodrošinātām un trūcīgam ģimenēm,
- dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvojamās māju dzīvokļu īpašnieku kopībām 20% apmērā, bet ne vairāk kā 800 eiro.

 

Saskaņā ar saistošo noteikumu nosacījumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējums pieejams tikai pēc UK pievadu ierīkošanas un ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noslēgšanas. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties sadaļā “Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošie noteikumi”.

 

Saskaņā ar SIA „Rēzeknes Ūdens” kārtējās dalībnieku sapulces Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu, lai atvieglotu Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem pieslēgšanas iespējas un atvieglotu būvniecības procesa administratīvo etapu pārvarēšanu, no šī gada 1. jūlija SIA „Rēzeknes Ūdens” pilnveido sniegto pakalpojumu klāstu un ir uzsācis jauna ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu ierīkošanas pakalpojuma sniegšanu. Pakalpojuma infografiks.

 

SIA „Rēzeknes Ūdens” aicina izmantot sniegto iespēju un izmantot jauno pakalpojumu, pieslēdzot dzīvojamo māju centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Par saistošajiem noteikumiem un UK pievadu ierīkošanas pakalpojuma saņemšanas kārtību var uzzināt zvanot uz SIA „Rēzeknes Ūdens” ražošanas tehnisko daļu pa t. 646 24729; 646 25066 vai griežoties personīgi Rēzeknē, Pils ielā 16, 3. stāvā.

   

   

  Par izsmeļamo krājrezervuāru reģistrāciju

   

  SIA „Rēzeknes Ūdens” informē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” mājsaimniecību īpašniekiem 2019. gada obligāti jāuzsāk savas decentralizētas kanalizācijas sistēmas - izsmeļamā krājtvertnes, septiķa vai lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu līdz 5 m3/diennaktī, un kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai reģistrācija.

  Rēzeknes ūdenssaimniecības aglomerācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra datubāzes izveides, uzturēšanas un aktualizācijas funkcijas deleģētas SIA „Rēzeknes Ūdens”.

  SIA „Rēzeknes Ūdens” lūdz neatlikt uz pēdējo brīdi un aicina savlaicīgi decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus uzsākt reģistrāciju. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs: reģistrs.xls; reģistrs.pdf

   

  Reģistrēšanas kārtība:

  1. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam (Īpašumtiesības reģistrētas zemesgrāmata) jāaizpilda pirmreizējās reģistrācijas forma. Pirmreizējās reģistrācijas formu var saņemt personīgi SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16 ražošanas tehniskajā daļā, elektroniski SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā http://www.rezeknesudens.lv/ vai arī piesakot asenizācijas pakalpojumus.
  2. Aizpildīto pirmreizējās reģistrācijas formu jāiesniedz personīgi SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16 ražošanas tehniskajā daļā vai elektroniski sūtot uz SIA „Rēzeknes Ūdens” e-pastu info@rezeknsudens.lv
  3. SIA „Rēzeknes Ūdens” atbildīgie darbinieki pēc iesnieguma sniegto datu pārbaudes un apstrādes, reģistrēs Jūsu izsmeļamo krājtvertni, septiķi vai lokālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un izsniegs apliecinājumu par to reģistrāciju.

   

  Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija to īpašniekiem jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.


   

  RĒZEKNES PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKĻU APTAUJA PAR DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTI UN SIA “RĒZEKNES ŪDENS” DARBĪBU

   

  Aptaujas norises laiks – 2019. gada jūnijs – septembris.

   

  Aptaujas metode – nejaušības princips, aptauja tika veikta tiešās intervijās (galvenokārt pie plaši apmeklētām tirdzniecības vietām), elektroniski – ar e-pasta starpniecību, un telefoniski. Kopumā tika saņemtas 268 anketas. Izlases kopums ir pietiekams, lai konstatētu respondentu viedokli tendenču līmenī.

   

  Atbildes uz pirmo jautājumu – vai klientus apmierina dzeramā ūdens kvalitāte pilsētā – sadalījās šādi: 67% atbildēja “jā”, 23% - “daļēji”, 10% - “nē”.

  Faktiskajos skaitļos pozitīvu atbildi sniedza 180 cilvēki, “daļēji”- 62, “nē” – 26.

   

   

  2.jautājums sniedza atbildes, vai iedzīvotāji lieto ikdienā dzeršanai ūdeni tieši no krāna.

   

   

  Kā redzams diagrammā, tad nedaudz vairāk par pusi respondentu – 59% - atbildēja pozitīvi. Salīdzinoši ļoti līdzīgās daļās iedzīvotāji vai nu dažkārt lieto krāna ūdeni, lai padzertos – 22%, vai nu to nelieto – 19%.

   

  3. jautājumā bija lūgts precizēt, kāpēc krāna ūdeni dzeršanai lieto daļēji vai vispār nelieto. Atbildes bija ļoti dažādas – daži lieto arī minerālūdeni, daži ir paraduma cilvēki un lieto tikai vārītu ūdeni, relatīvi daudz respondentu – 15 – atbildēja, ka joprojām neuzticas ūdens kvalitātei vai arī tam, ka netiek skalotas ūdens padeves caurules dzīvojamajās mājās. Vairāki respondenti periodisku ūdens lietošanu dzeršanai pamatoja ar kaļķainību, to, ka ūdens ir “ciets”. 5 respondenti norādīja, ka joprojām dzeršanai pērk ūdeni, bet 6 – ka viņiem ir uzstādīti ūdens filtri, savukārt diviem ir “Venden” aparāti.

   

  4. jautājumā pārliecinošais vairākums – 216 respondenti atbildēja pozitīvi. 20 cilvēkiem SIA “Rēzeknes ūdens” norēķinu sistēma nav saprotama, bet 32 daļēji izprot.

   

   

  5. jautājumā tika lūgts precizēt, kas tieši nav saprotams norēķinu sistēmā. Respondenti, kuri atbildēja ar “daļēji” vai “nē”, kā iemeslus norēķinu kārtībai minēja to, ka vēlētos efektīvāku saziņu elektroniski, 16 cilvēki vēlējās saņemt rēķinus elektroniski, jo dažkārt rodas pāris centu pārmaksa vai parāds, kas nerada finansiālas problēmas, taču klientos rada neizpratni. 5 respondenti, kas atbildēja ar “nē” nevēlējās paskaidrot, kas tieši nav saprotams, bet 4 respondenti atbildēja, ka vēlētos zināt, kā veidojas izmaksas par vienu kubikmetru. 1 respondents pauda sašutumu par to, ka brīvkrāni ir slēgti, bet maksa par kubikmetru nesamazinās, jo “brīvkrānu ūdens izmaksas taču bija iekļautas tarifā!”.

   

  6. jautājumā tika lūgts atbildēt, vai ūdens kvalitāte atbilst maksai par to.

  182 respondenti atbildēja pozitīvi, 38 – “nē”, “48” – daļēji. Procentuālais sadalījums redzams attēlā.

   

   

  7. jautājumā tika noskaidrota respondentu dzīvesvieta – pilsētas mikrorajoni. Atbildes redzamas attēlā.

   

   

  8. jautājumā tika lūgts atbildēt, vai iedzīvotāji vēlētos apmeklēt un klātienē iepazīties ar uzņēmuma darbību.


   

  Kā redzams attēlā, tad kopumā 42% ir ieinteresēti uzņēmuma darbībā, jo atbildējuši apstiprinoši vai gandrīz apstiprinoši.

   

  9. jautājumā tika lūgts atbildēt, kas būtu jāuzlabo SIA “Rēzeknes ūdens” darbībā.

  Lielākoties ieteikumu nebija, taču 2 respondenti ieteica publicēt ūdens analīžu rezultātus, 4 ieteica joprojām turpināt uzlabot ūdens kvalitāti, daži respondenti uzskata, ka vairāk jāsadarbojas ar māju apsaimniekotājiem, lai kopīgiem spēkiem rūpētos par kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšanu dzīvojamajās mājās, 1 priekšlikums bija atjaunot brīvkrānus kā ūdens ņemšanas vietas tūristiem un pilsētniekiem, bet tikai tādā veidā, lai tur varētu iepildīt puslitra vai maksimums – pusotra litra pudeles. 6 ietiekumi bija saistīti ar efektīvāku tehnoloģiju izmantošanu saziņai ar klientiem, tostarp e-pastu izmantošanu. Viens respondents uzsvēra, ka uzņēmums strādā labi, jo īpaši tā vadītājs.

   

  S. Jonikāne,

  SIA “Rēzeknes Ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

  25.10.2019.

Tarifi un norēķini

 

Apmaksa par ūdens padevi un kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu tiek veikta saskaņā ar tarifiem, kurus ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2016.gada 9.jūnija lēmumu nr.96.

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmums nr.96 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem".


No 2016.gada 01.augusta tarifi par ūdens padevi un kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu ir:

 

ūdensapgāde 0,58 EUR/m3 + PVN 21%
kanalizācija 1,02 EUR/m3 + PVN 21%
kopā

1,60 EUR/m3 + PVN 21%

 

Apmaksu ar abonentu grāmatiņas palīdzību var veikt bankās, pastā, uzņēmuma kasē vai ar internetbankas palīdzību. Ja Jūs maksājat ar internetbankas palīdzību, uzņēmuma klientu apkalpošanas nodaļā ir jāprecizē nepieciešamas informācijas apjoms, kas jānorāda maksājumā.

Juridiskās personas veic apmaksu saskaņā ar noslēgtajiem savstarpējiem līgumiem un izrakstītajiem rēķiniem termiņos, kas norādīti līgumā.

 

Iedzīvotāju apmaksa saskaņā ar ūdensskaitītāju rādījumiem no 01.08.2016.

 

Iedzīvotāju apmaksa bez ūdensskaitītājiem

 

Dzīvokļu labiekārtotības grupa

Dzīvokļu labierīcības pakāpe

Tarifs uz vienu iedzīvotāju mēnesī (t.sk.PVN 21%)

no 01.08.2016. (euro)

Pirmā

Dzīvokļi ar labiekārtotu ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, vannām vai dušām ar centralizētu karstā ūdens padevi

14,52

5,26 + 9,26

ūdens+kanalizācija

Otrā

Dzīvokļi ar labiekārtotu ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, vannām vai dušām bez centralizētās karstā ūdens padeves

8,71

3,16 + 5,55

ūdens+kanalizācija

Trešā

Dzīvokļi ar labiekārtotu ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem tualetē

6,97

2,53 + 4,44

ūdens+kanalizācija

Ceturtā

Dzīvokļi ar labiekārtotu ūdensvadu un kanalizāciju

5,23

1,90 + 3,33

ūdens+kanalizācija

Piektā

Dzīvokļi ar ūdens apgādi no pagalmu vai ielas brīvkrāniem un kanalizāciju

2,90

1,05 + 1,85

ūdens+kanalizācija

Sestā

Kopmītnes, labiekārtotas ar ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, kopējās lietošanas dušām

5,52

2,00 + 3,52

ūdens+kanalizācija


Ūdens un kanalizācijas tarifi atkarībā no labiekārtotības pakāpes.

 

Apmaksu par SIA “Rēzeknes ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem var veikt jebkurā bankā skaidrā naudā vai veicot pārskaitījumu uz kādu no minētajiem banku kontiem:

 

AS “Swedbank” LV68HABA0001402041074
AS “SEB Banka” LV39UNLA0014000508101
AS “Citadele Banka”

LV42PARX0002242300028

AS “Luminor Banka” LV79RIKO0002010103008

 

Saņēmējs: SIA "Rēzeknes ūdens", VRN 40003218631, Pils iela 16, Rēzekne, LV-4601

 

SVARĪGI!!!

Iedzīvotājiem, maksājot internetbankā, noteikti jāuzrāda abonenta numuru, adresi, ūdensskaitītāju rādījumi, līdz kuriem tiek veikts maksājums (ja apmaksa tiek veikta pēc ūdensskaitītāju rādījumiem).

Paraugs: Ab.nr. 1234, Atbr.alejā 182 dz.23 – (A13; K120)


Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

406391