Videonovērošanas sistēmas iekšējās kārtības noteikumi

VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS IEKŠĒJĀS
KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


Izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa regulas (ES)2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1.punkta (c) un (d) apakšpunktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu.


I. Vispārīgie jautājumi

1.SIA „Rēzeknes Ūdens” videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā SIA „Rēzeknes Ūdens”  (turpmāk – Pārzinis) administratīvajā teritorijā tiek veikta personas datu – personas attēla, apstrāde videonovērošanas sistēmā (turpmāk – Sistēma), tās vispārīgās tehniskās un organizatoriskās prasības atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas regulē fizisko personu datu aizsardzību.
2.Saskaņā ar noteikumos noteikto kārtību un izmantojot tehniskos līdzekļus, videonovērošanas uzdevums ir apstrādāt bezkontakta veidā iegūtos personas datus ar mērķi:
2.1.piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
2.2.aizsargāt personu dzīvību, veselību un īpašumu;
2.3.identificēt, novērst vai atklāt prettiesiskus nodarījumus, saglabājot pierādījumus par personu prettiesiskām darbībām
3.Visiem Sistēmas lietotājiem (atbildīgās personas vai personas, kurām piešķirta attiecīga piekļuve darbam ar Sistēmu), (turpmāk – Lietotāji) ir saistoši šie noteikumi, un iekārtu programmas lietošanas instrukcijās norādītās prasības.
4.Noteikumi ir attiecināmi uz visiem fizisko personu datiem, kas tiek ierakstīti videonovērošanas kamerās (videoierakstā), izņemot gadījumus, kad videonovērošanas laikā netiek iegūts attēls, no kura ir iespējams identificēt datu subjektu (piemēram, zema izšķirtspēja).

II. Tehniskie resursi ar kādiem tiek nodrošināti personu
datu apstrāde un drošība
5.Videonovērošanas sistēma sastāv no videonovērošanas perimetru nosedzošām ārtelpu kamerām un NVR ieraksta iekārtas, kura glabājas videonovērošanas rezultātā iegūtie ieraksti (turpmāk – Videoieraksts).
6.Videonovērošanas kameras, darbojas nepārtraukti, video ieraksta saglabāšana NVR ieraksta iekārtā  tiek iniciēta reaģējot uz  video novērošanas kameru zonā radītām kustībām.
7.Videokameras ņemot, vērā tām piemērojamās prasības nodrošina apsardzes nolūkam atbilstošu attēla pārraides un uzglabāšanas kvalitāti.
8.Videoierakstā tiek fiksēts ieraksta izdarīšanas laiks un datums.
9.Videokameras izvietotas tā, lai to novērošanas laukums būtu tik liels, cik nepieciešams videonovērošanas mērķa sasniegšanai.
10.Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, izvietots informatīvais paziņojums par videonovērošanas veikšanu saskaņā ar 1. pielikumu.
11.Atbildīgais par Videonovērošanas sistēmu noteikts ar Pārziņa rīkojumu.
12.Piekļuve informācijas resursiem un tajos esošajiem personas datiem tiek noteikta tikai pēc pieprasījuma, un ar Pārziņa rīkojumu.
13.Telpās, kurās tiek veikta personas datu apstrāde (NVR ieraksta iekārtas atrašanās vieta) temperatūra ir ne mazāka kā +10 °C un ne vairāk kā +30 °C. Nepieciešamie fiziskie apstākļi datu nesēja iekārtai tiek uzturēti, nodrošinot telpās apkuri un ventilāciju, un telpā ir uzstādīta pārvietojamā ugunsdzēšamā iekārta.
14.Tehnisko resursu darbības nepārtrauktību nodrošina nepārtraukta barošanas iekārta (UPS).
15.Telpās, kurās tiek veikta personas datu apstrāde - NVR ieraksta iekārtas atrašanās vieta, Videonovērošanas sistēmai nevar piekļūt nepiederošas personas un tajās notiek diennakts režīma operatoru darba vietas.


III. Videonovērošanas process un piekļuve
videonovērošanas datiem
16.Pārziņa administratīvajā teritorijā videonovērošanas kameras izvietotas atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam - Videonovērošanas kameru izvietojums SIA „Rēzeknes Ūdens” teritorijā.
17.Videonovērošanas kamerām audioieraksta funkcijas ir atslēgtas, un Pārzinis neveic ierakstus, kas fiksē sarunas starp cilvēkiem.
18.Videonovērošanas kameras novietotas tā, lai nodrošinātu tikai apsardzes funkcijas un netiktu apstrādāti tādi personas dati, kuru apstrāde nav nepieciešama.
19.Videonovērošanas tiešsaistes attēlus monitorā novēro tikai tās personas, kuru pienākumos ietilpst minētās darbības veikšana.
20.Piekļuve Videoierakstiem ir tikai ar Pārziņa rīkojumu nozīmētam speciālistam.
21.Par jaunu videonovērošanas kameru uzstādīšanu vai esošo kameru pārvietošanu SIA „Rēzeknes Ūdens” nekavējoties informē personālu ar sekojoša rakstura informāciju: jaunās videonovērošanas kameras atrašanās vieta vai vieta, uz kuru tiks pārvietota esošā kamera; uz kurieni tiks vērsta kamera; kameras darbības režīms (nepārtrauktā režīmā vai reaģējot uz kustību); skata leņķis.
22.Videonovērošanas dati ir klasificējami kā ierobežotas pieejamības informācija.
22.1.Sistēmā esošo personu datu dzēšanu, kopēšanu, vai nodošanu tiesībaizsardzības iestādēm, citai personai vai datu subjektam veic atbildīgā persona pēc minētās iestādes vai datu subjekta tiesiska, rakstiska pamatojuma un ar Pārziņa vadības rakstisku atļauju;
22.2.sagatavojot personas datus nodošanai tiesībaizsardzības iestādei, citai personai vai datu subjektam, ievēro, ka personas datu nodošana nedrīkst radīt citas videoierakstā redzamas personas tiesību aizskārumu. Šādos gadījumos videoierakstā esošos datus, kas neattiecas uz konkrēto personu, apslēpj (izdzēš, aizklāj vai padara neskaidrus).
23.Ārkārtas apstākļu gadījumā Videonovērošanas sistēmas darbības aizsardzība notiek saskaņā ar telpu ugunsdrošības noteikumiem. Iespēju gadījumā tehniskie resursi, uz kuriem tiek glabāti personas dati, jānogādā drošā vietā.

IV. Datu subjekta tiesības saņemt videonovērošanas datus
24.Datu subjektam ir tiesības piekļūt videonovērošanas informācijai, kas ir Pārziņa rīcībā, ja tā ir vēl tehniski pieejama. Informācijas saņemšanai Datu subjektam jāiesniedz rakstveida pieprasījums, kurā norādīts informācijas pieprasījuma mērķis.
25.Atbildīgā persona nodrošina Videoieraksta kopijas sagatavošanu, izrakstot nepieciešamo videomateriālu no videoarhīva:
25.1.ja saņemts datu kopijas pieprasījums no tiesībaizsardzības iestādes, pieprasījumu apstrādā nekavējoties pēc tā saņemšanas un kopija tiek izsniegta maksimāli iespējamā īsākā laikā bet ne vēlāk, kā dokumentu aprites noteiktajā termiņā.
25.2.ja ir saņemts rakstveida iesniegums no datu subjekta, kas satur informāciju par pieprasīto datu izsniegšanu datu kopija tiek izsniegta dokumentu aprites noteiktajā termiņā.
26.Pārzinis izsniedz foto fiksāciju/-as no videomateriāla, aizzīmējot citu personu datus. Datu subjektam izsniedz to foto fiksāciju, kas visvairāk atbilst videonovērošanas datu pieprasījuma pamatojumam.
27.Datu subjektam ir tiesības saņemt tikai tos videonovērošanas datus, kuros ir redzams konkrētais datu subjekts, kura vizuālais izskats sakrīt ar iesniegto fotogrāfiju un vizuālā izskata aprakstu. Tomēr netiks izsniegti videonovērošanas dati, ja netiks gūta pietiekami pamatota pārliecība par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un datu subjekta atpazīstamību videomateriālā.
28.Datu subjektam nav tiesību saņemt videonovērošanas datus, kuros ir redzami citi datu subjekti. Tāpēc datu subjektam izsniedz informāciju attiecībā uz videonovērošanu tikai 62. punktā noteiktajā veidā, bet neizsniedz videomateriāla kopijas rediģētā veidā, it īpaši tāpēc, ka atbilstoši Pārziņa veiktās videonovērošanas apjomam, kontekstam un nolūkiem:
28.1.videonovērošanas vietā var atrasties citi datu subjekti, kuru dati nav izpaužami (ne identificētā, ne neidentificētā veidā);
28.2.rediģētā veidā sagatavotais videomateriāls var radīt maldīgu priekšstatu par patieso notikuma gaitu.
29.Datu subjektam neizsniedz informāciju attiecībā uz videonovērošanu, ja datu subjekta pieprasījums ir acīmredzami nepamatots (tai skaitā nesaistīts ar videonovērošanas nolūkiem vai ar nepietiekamu videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatojumu), vai arī prasa pārmērīgas Pārziņa pūles.
30.Uz ikvienu datu subjekta rakstveida iesniegumu, tai skaitā par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis atbild datu subjektam viena mēneša laikā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos datu subjektus, kuriem atbilde sniedzama īsākā laika periodā.
31.Ja datu subjekts uzskata, ka videonovērošanas zonā ir noticis datu subjekta tiesību aizskārums, un ir nepieciešama steidzama pierādījumu nodrošināšana par noziedzīgu nodarījumu, datu subjektam būtu nekavējoties jāvēršas ar iesniegumu tiesībaizsardzības iestādē, kura Pārzinim iesniedz datu rezervācijas pieprasījumu, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām pieprasīt un saņemt informāciju.
32.Pārzinis sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai optimizētu to kompetences ietvaros pieprasītās informācijas par noziedzīgiem nodarījumiem, citiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību, datu apmaiņas procesu un lai nodrošinātu informācijas pieejamību.
33.Videoierakstus pārskata šādos gadījumos:
33.1.saņemts nodarbinātā iesniegums par materiālo vērtību zudumu vai bojājumu, kurā norādīts notikuma datums un aptuvenais laiks;
33.2.saņemta informāciju par Pārziņa vai tā iestādes īpašuma vai citu materiālo vērtību, t.sk., dokumentu, bojājumu vai zudumu;
33.3.saņemta informāciju par iespējamu normatīvo aktu pārkāpumu;
33.4.saņemts tiesībaizsardzības iestādes iesniegums (pieprasījums);
33.5.saņemts datu subjekta motivēts iesniegums ar lūgumu sniegt informāciju konkrēta fakta konstatācijai, kurā norādīts notikuma datums un aptuvenais laiks (ja datu subjekts prasa informāciju par sevi).
34.Videoierakstu apskati nepieciešamības gadījumā nodrošina tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonai, Pārziņa vai tā iestādes nodarbinātajam, pirms tam to saskaņojot ar personas datu aizsardzības speciālistu, kurš izdara attiecību atzīmi uz iesnieguma (pieprasījuma) par Videoierakstu apskati.
35.Pirms Videoieraksta apskates atbildīgais nodarbinātais identificē tiesībaizsardzības iestādes pilnvaroto amatpersonu.
36.Videoieraksta apskati nodrošina atbildīgā persona bez iespējām tos redzēt nepiederošām personām.
37.Videoierakstu apskati veic tikai atbildīgās personas klātbūtnē.
38.Videoierakstu izsniedz saskaņā ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rezolūciju uz iesnieguma (pieprasījuma) par Videoieraksta  izsniegšanu.
39.Videoierakstu izsniedz video datnes veidā (avi vai mpeg formātā), kas saglabāta datu nesējā (zibatmiņa (USB) vai ārējais cietais disks), kurš pievienots pavadvēstulei kā pielikums. Pavadvēstulē norādāma informāciju, kas raksturo nododamo Videoierakstu (ieraksta datums un laiks). Ja Videoierakstu izsniedz tiesībaizsardzības iestādei, kura sagatavo Videoieraksta izņemšanas protokolu vai aktu, lietvedības lietai pievieno šī protokola vai akta kopiju bez pavadvēstules.
40.Atbildīgais nodarbinātais nodrošina, ka, izsniedzot Videoierakstu, netiek izsniegti vairāk dati, nekā nepieciešams atbilstoši iesniegumā vai pieprasījumā minētajam informācijas apjomam.
41.Videoierakstus medijiem neizsniedz.
42.Videoierakstu datus aizliegts izmantot, lai kontrolētu Pārziņa vai tā iestāžu darbinieku darba apjomu vai kvalitāti.

V. Pārziņa pienākumi

43.Datu pārzinim ir šādi pienākumi:

43.1.uzraudzīt personas datu apstrādē Lietotāju darbības ar tehniskajiem līdzekļiem un informācijas resursiem;
43.2.nodrošināt Lietotāju instruēšanu un iepazīšanos ar šiem noteikumiem un apņemšanos saglabāt un nelikumīgi neizpaust personas datus;
43.3.nodrošināt Sistēmas darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas regulē fizisko personu datu aizsardzību;
43.4.veikt personas datu apstrādi atbilstoši noteikumu prasībām;
43.5.nodrošināt, ka uzstādītajām Sistēmas videokamerām, kā arī serverim, datoram un tā cietajam diskam vai citām ar to saistītajām ierīcēm var piekļūt tikai Lietotāji;
43.6. regulāri pārbaudīt Sistēmas iekārtu stāvokli un darbību, kā arī pārbaudīt un novērst konstatētās iekārtu darbības problēmas;
43.7.veikt Lietotāju darba un pienākumu uzraudzību Sistēmā;
43.8.pēc nepieciešamības vai reizi 5 gados, organizēt personas datu apstrādes iekšējo auditu, identificējot informācijas sistēmas apdraudējuma riskus un to iestāšanās varbūtību, un noteikt veicamos pasākumus informācijas sistēmu tehnisko un informācijas resursu aizsardzībai;
43.9.pārbaudīt ugunsdrošības iekārtu derīguma pārbaudes veikšanu un nepieciešamības gadījumā ierosināt darbības, lai novērstu trūkumus;
43.10.noteikt Sistēmā esošās informācijas vērtību un konfidencialitātes (pieejamības) pakāpi, nepieciešamības gadījumā sagatavo dokumentu par informācijas vērtību vai konfidencialitātes (pieejamības) pakāpes paaugstināšanu vai pazemināšanu;
43.11.nodrošināt pastāvīgu kontroles aizsardzību pret datorvīrusiem, ļaunatūru un citiem līdzīgiem draudiem. Regulāri atjaunināt Sistēmas programmatūru;
43.12.sagatavot Sistēmā esošo personas datu nodošanu tiesībaizsardzības iestādei, citai personai vai datu subjektam, ievērojot citu videoieraksta redzamo personu tiesību aizskārumu, dzēšot, aizklājot vai padarot miglainu šo personu;
43.13.ja noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tam, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par to paziņo personas datu aizsardzības speciālistam;
43.14.ja noticis drošības incidents un tas var radīt risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad drošības incidents ir kļuvis zināms, ziņo Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novērošanas institūcijai (turpmāk – CERT.lv);
43.15.pēc Lietotāja darba tiesisko attiecību izbeigšanu vai pirms Lietotāja ilgstošas prombūtnes, nekavējoties bloķēt tā kontu un citus autentifikācijas līdzekļus;
43.16.reizi gadā, sadarbojoties ar personas datu aizsardzības speciālistu, veikt Lietotāju apmācības saistībā ar personas datu aizsardzību, akcentējot rīcību, kad, iespējams, ir notikusi nelikumīga personas datu apstrāde.
Atbildīgajai personai ir šādas tiesības:
44.1.liegt konkrētam Lietotājam tiesības piekļūt Sistēmai, ja Lietotājs apdraud Sistēmas darbību vai pārkāpj šos noteikumus;
44.2.veikt Lietotāju paroļu nomaiņu bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietotājs var saņemt paroli pēc tās nomaiņas;
44.3.veikt Sistēmā esošo personu datu dzēšanu, kopēšanu, vai nodošanu tiesībaizsardzības iestādei, citai personai vai datu subjektam pēc minētās iestādes, datu subjekta vai citas personas tiesiska, rakstiska pamatojuma un ar Pārziņa vadības rakstisku atļauju.

VI. Drošības incidentu izmeklēšanas kārtība

45.Jebkāds gadījums, kurā Videonovērošanas iekārta ir bojāta vai ir noticis nesankcionēts mēģinājums piekļūt informācijai vai arī Videoieraksts vai tā daļa ir zudusi, uzskatāms par drošības incidentu.

46.Konstatējot personas datu aizsardzības pārkāpumu vai Sistēmas drošības incidentu, šo noteikumu pārkāpumu vai tā sekas jāveic šādas darbības:
46.1.Ja ir pamats domāt, ka Videoieraksts satur fizisko personu datus, tad bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tam, kad pārkāpums tam kļuvis zināms,  paziņo par to datu aizsardzības speciālistam vai nu telefoniski vai arī elektroniski, nosūtot informāciju uz datu aizsardzības speciālista e-pastu;
46.2.Pieprasa personas datu aizsardzības pārkāpumā vai iespējamā drošības incidentā  iesaistītajām personām un Lietotājiem rakstveida paskaidrojumus;
46.3.Par notikušo personas datu aizsardzības pārkāpumu vai iespējamo drošības incidenta esamību izdara ierakstu iekšējā Pārkāpumu reģistrā;
46.4.Noskaidro personas datu aizsardzības pārkāpuma vai drošības incidenta cēloņus un nepieciešamības gadījumā izstrādā grozījumus šajos noteikumos, ieviešot papildu aizsardzības prasības;
46.5.Kopīgi ar datu aizsardzības speciālistu pieņem lēmumu par riska ietekmi uz datu subjekta tiesībām;
47.Ja personas datu aizsardzības pārkāpums vai drošības incidents var radīt risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, tad atbildīgā persona un datu aizsardzības speciālists par datu aizsardzības pārkāpumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad drošības incidents ir kļuvis zināms, ziņo Datu valsts inspekcijai un CERT.lv.
48.Ja rodas aizdomas par noziedzīgu nodarījumu (datu zādzību veikušas trešās personas u.c.), atbildīgā persona pēc saskaņošanas ar Pārzini rakstiski ziņo Valsts policijai.
49.Videonovērošanas drošības incidenta gadījumā tiek veikta pārbaude un nepieciešamības gadījumā tiek ieviesti citi drošības pasākumi.
50.Personas datu apstrādes aizsardzības drošības incidenta paziņojuma veidlapa Datu valsts inspekcijai ir pieejama: http://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datu-apstrades-aizsardzibas-parkapuma-pazinojuma-iesniegsana/.

VII.Lietotāja tiesības, pienākumi un atbildība
51.Atbildīgais ir persona, kurai Pārzinis ir piešķīris piekļuvi Sistēmas darbam, saskaņā ar šo  noteikumu 11. punkta prasībām.
52.Atbildīgā persona ir atbildīga, ka novērošanas sistēmas Lietotāji nav tiesīgi pēc savas iniciatīvas Sistēmas tehniskajos resursos instalēt programmatūru bez licences vai jebkādu citu programmatūru, kas neattiecas uz Lietotāja darbu. Lietotājiem nav tiesības pieinstalēt tehniskajiem resursiem arī pieslēdzamu ārējo datu nesēju (cietais disks, zibatmiņa un līdzīgas atmiņas iekārtas, lasītājus un jebkuras citas iekārtas) bez atbildīgās personas atļaujas.
53.Lietotājs nav tiesīgs bez atbildīgās personas rakstiskas atļaujas ienest un pieslēgt Videonovērošanas iekārtai savu personīgo datoru vai citu ierīci, kā arī iznest jebkādu informāciju uz jebkādiem datu nesējiem ārpus darba vietas bez Pārziņa vadības vai atbildīgās personas rakstiskas atļaujas.
54.Sistēmas datus Lietotājs nedrīkst kopēt ārējos datu nesējos (CD, DVD, USB diskos, zibatmiņas ierīcēs u.tml.), izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams rezerves kopiju nodrošināšanai.
55.Paroles nozaudēšanas vai citādas kontroles nozaudēšanas gadījumā, Lietotājam ir pienākums par to nekavējoties paziņot datorspeciālistam un nekavējoties tiek nomainīta attiecīgā Lietotāja piekļuves parole.
56.Lietotājs nav tiesīgs pats iznīcināt datu nesējus, tie jānodod atbildīgajai personai.
57.Lietotājam nav tiesību izpaust ziņas par Sistēmas uzbūvi un konfigurāciju, kā arī atklāt klasificēto informāciju citām personām.
58.Lietotājam ir tiesības:
58.1.izmantot lietošanā nodoto datortehniku, lai organizētu video attēla ierakstīšanu;
58.2.pieprasīt atbalstu gadījumos, ja datoram vai tā programmatūrai ir radušies traucējumi vai arī Lietotājam ir pietiekams pamats uzskatīt, ka ir iespējami draudi (apdraudējums) Videonovērošanas sistēmai.
59.Lietotājam aizliegts:
59.1.izpaust ziņas par Pārziņa videonovērošanas tīkla uzbūvi un konfigurāciju, kā arī atklāt klasificēto informāciju nepiederošām personām;
59.2.atļaut piekļūt videonovērošanas rezultātā iegūtajiem personas datiem (Videoierakstiem) citām personām, ja tas nav saistīts ar tiešo darba pienākumu pildīšanu un ja šādu pilnvarojumu nav devis Pārzinis;
59.3.jebkādā veidā mainīt lietošanā saņemtās videonovērošanas tehnikas un programmatūras konfigurāciju.
60.Lietotājs ir atbildīgs:
60.1.par videonovērošanas tehniku, kas nodota viņa rīcībā;
60.2.par darbībām, kas veiktas ar viņam nodoto videonovērošanas tehniku;
60.3.par datu saglabāšanu, nepieļaujot to nelikumīgu apstrādi, personas datu nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.
61.Par jebkuru personas datu apstrādes incidentu Lietotājam, kas to konstatējis, ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tam, kad incidents tam kļuvis zināms, jāpaziņo atbildīgajai personai un datu aizsardzības speciālistam:
61.1.ja konstatēts jebkāda veida apdraudējums tehniskajiem resursiem (ierīču mehāniski bojājumi u.c.);
61.2.ja konstatēts jebkāda veida apdraudējums informācijas resursiem (trešajām personām kļuvusi zināma pieejas parole, konstatēta nesankcionēta piekļuve, konstatēti darbības pārtraukumi u.c.).
62.Incidentu gadījumā Lietotājam savu iespēju un pilnvaru ietvaros ir pienākums nodrošināt tehnisko un informācijas resursu drošību līdz atbildīgās personas ierašanās brīdim.

VIII. Noslēguma jautājumi

63.Noteikumos paredzētās drošības prasības tiek pārskatītas vienu reizi 5 gados, kā arī, ja ir notikušas izmaiņas spēkā esošajos ārējos vai Pārziņa izdotajos normatīvajos aktos.

 

Pielikumi:

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4


Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

622365