Iepirkumi, izsoles

 

08.07.2021.

SIA „Rēzeknes Ūdens”  nekustāmo īpašumu – zemes gabala Rēzeknē, Dārzu ielā 40A  un būves - ūdenstorņa pārdošanas izsolē ar augšupejošu soli

 

OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

 

Izsolē

 

SIA „Rēzeknes Ūdens” rīko atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli uzņēmumam piederošo nekustāmo īpašumu atsavināšanai – zemes gabalam Rēzeknē, Dārzu ielā 40 A, kadastra Nr. 21000050730 un būvi - ūdenstornis kadastra Nr. 21000050730001

Izsolāmā nekustāmā īpašuma sākumcena cena ir EUR 29 900,00 (Divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i. EUR 2 990, 00 (Divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro, 00 centi), pirms izsoles iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” reģistrācijas Nr.40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (Divdesmit euro, 00 centi), pirms izsoles iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” reģistrācijas Nr.40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Izsoles solis – EUR 500,00 (Pieci simti euro, 00 centi).

Pirmpirkuma tiesību uz nekustamās mantas iegādi nav.

Izsole notiks 2021. gada 20. augustā plkst. 11.00 SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16, 2. stāvā, konferenču telpā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas. Izsolei jāreģistrējas līdz 2021. gada 20. augusta plkst. 10.00

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Rēzeknes Ūdens” Pils iela 16, Rēzekne, sekretariāta (2 stāvā), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30 iepriekš zvanot un piesakoties pa tālruni 64625066

Izsolāmo nekustāmo īpašumu var apskatīt Rēzeknē, Dārzu ielā 40A, iepriekš vienojoties un saskaņojot laiku zvanot pa tālruni 29123485.

Tālrunis uzziņām 29123485.

 

 

Pielikums: Izsoles noteikumi. Novērtējums.

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

453766