Testēšanas laboratorija

 

SIA "Rēzeknes ūdens" testēšanas laboratorija ir viena no uzņēmuma struktūrvienībām. Tā atrodas pie pilsētas attīrīšanas iekārtām Rēzeknes novada Audriņu pagasta Greivuļos.

SIA "Rēzeknes ūdens" testēšanas laboratorija nodarbojas ar ūdens paraugu testēšanu no 1976. gada, bet akreditēta kopš 2001. gada. Tā ir viena no vadošajām laboratorijām reģionā notekūdeņu, dzeramā ūdens un virszemes ūdeņu paraugu ņemšanā un testēšanā saskaņā ar Reģionālās vides pārvaldes prasībām (pēc atļaujas A, B, C kategorijas piesārņojošai darbībai) un Veselības inspekcijas apstiprinātām monitoringa un audita programmām, Rēzeknes pilsētas domes apstiprinātajiem maksimāli pieļaujamās koncentrācijas (MPK) noteikumiem Rēzeknes pilsētas uzņēmumiem, kā arī pēc individuālā pasūtījuma nosakot gan kvalitātes rādītājus, gan piesārņojuma līmeni.

Testēšanas rezultātu kvalitātes nodrošināšana:

- laboratorija akreditēta un nodrošina laboratorijas darbību atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām.

- testēšanas laboratorija izmanto novērtētas un starptautiski atzītas standartmetodes;

- testēšanu veic tikai kvalificēts un apmācīts personāls ar darba pieredzi šajā sfērā.

- lai nostiprinātu savu kompetenci būt akreditētai laboratorijai katru gadu notiek kārtējā uzraudzības vizīte un reakreditācijas novērtēšana no Latvijas Nacionālā Akreditācijas Biroja (LATAK birojs) ar vadošo vērtētāju un ekspertiem. Informācija par mūsu akreditācijas apliecību un sfēru dota LATAK biroja mājas lapā www.latak.lv nodaļā testēšanas laboratorijas- reģ. Nr.LATAK-T-204-07-2001.

Laboratorijā strādā sekojoši speciālisti: laboratorijas vadītāja, tehniskā vadītāja, kvalitātes vadītāja un ķīmiķi-analītiķi. Viss personāls ir ar augstāko izglītību un nepārtraukti nodrošina kvalifikācijas celšanu ar kursiem, semināriem, darba pieredzes apmaiņām starp citām starptautiski atzītām laboratorijām.

Līguma slēgšanai nepieciešamie dati:

- pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, pasta adrese;

- tālrunis/fakss, e-pasts;

- pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, tālrunis);

- reģistrācijas Nr./PVN reģistrācijas Nr.;

- banka, kods, konta Nr.;

- pakalpojumu apraksts (objekts, paraugu skaits, biežums, nosakāmie rādītāji).

Transporta izdevumi:

Lai ekonomētu Jūsu laiku un naudas līdzekļus laboratorijā ir izstrādāti maršruti, kuros tiek iekļauti klienti un tie nemaksā par pilnu attālumu no Rēzeknes pilsētas līdz objekta atrašanās vietai. Transporta pakalpojuma cena tiek aprēķināta pēc kopējā maršruta nobrauktajiem kilometriem (sākumpunkts un galapunkts - Rēzekne) līdz klienta atrašanās vietai vadoties pēc izlietotās degvielas daudzuma un proporcionāli sadalīta pēc klientu skaita izstrādātajā maršrutā (informācija no laboratorijas).

Ja klients vēlas veikt testēšanu bez noslēgta līguma, tad nepieciešams atsūtīt garantijas vēstuli uz SIA „Rēzeknes ūdens” valdes locekļa G.Spradzenko kunga personu (tālr./fakss 64625066), ka klients lūdz veikt analīzes paraugam (dzeramā ūdens, notekūdens, virszemes ūdens) no paraugu ņemšanas vietas (attīrīšanas iekārtas, upes vai cits objekts) un garantē apmaksu, noradot savus rekvizītus. Pēc vēstules saņemšanas laboratorija var pieņemt Jūsu paraugu.

Ar katru klientu individuāli noslēgtajā līgumā ir atrunātas un apstiprinātas paraugu ņemšanas un testēšanas pakalpojumu izmaksas, izpildes termiņi.

Tiek ņemti vērā katra klienta iebildumi un priekšlikumi laboratorijas iespēju robežās.

Laboratorija spēj nodrošināt pasūtījumu izpildi visīsākajos termiņos!

Par jautājumiem, kas attiecas uz līguma slēgšanu, izpildi, maksājumu kārtību, lūdzam griezties zvanot pa tālr.:64639005 vai mob.tel.:29274722 laboratorijas vadītājai Tatjanai Fadejevai.

Testēšanas laboratorijai izveidojusies laba sadarbība ar Rēzeknes pilsētas uzņēmumiem, Rēzeknes, Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Madonas un Varakļānu novadu pašvaldībām, kā arī ar būvfirmām, kuras veic dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu.

Piedāvājam paraugu ņemšanu un testēšanu pēc akreditētām metodēm!

-Dzeramiem ūdeņiem, grunts ūdeņiem, pazemes ūdeņiem;

-Ražošanas notekūdeņiem, sadzīves notekūdeņiem, tehniskajiem ūdeņiem, lietus ūdeņiem;

-Virszemes ūdeņiem - upes, ezeri, grāvji;

-Notekūdeņu dūņām, augsnei.

Šajā gadījuma laboratorija atbild par paraugu ņemšanu, transportēšanu, konservēšanu, uzglabāšanu un testēšanas rezultātu precizitāti!

Sniedzamo pakalpojumu izcenojumi.

Klients arī pats var piegādāt paraugus testēšanai laboratorijā: Greivuļi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā: pirmdienās, otrdienās no plk.9.00-16.30, trešdienās no plk.9.00-12.00.

Mūsu atrašanās vieta:

Dzeramā ūdens, notekūdeņu un virszemes ūdeņu ķīmiskajai analīzei nepieciešamais parauga tilpums (atkarībā no nosakāmo parametru skaita) ir 0,5-1,0 l (NAI ieplūde), 1,0 l (NAI izplūde), 2,0l (dzeramā un virszemes ūdeņiem). Klientam ir iespēja saņemt laboratorijā sagatavotos paraugu traukus, ja tas nav iespējams, klients var izmantot plastmasas pudeles (vēlams pēc minerālūdens, kas rūpīgi izskalotas ar noņemamo paraugu) ar aizskrūvējamu korķi vai stingru vāciņu. Paraugu ņem piepildot trauku līdz pašai augšai, lai tajā nepaliktu gaiss.

Šajā gadījumā klients atbild par paraugu ņemšanu un transportēšanu, bet laboratorija atbild par konservēšanu, uzglabāšanu un testēšanas rezultātu precizitāti!

Ja klientam ir vēlēšanās būt aculieciniekam viņa paraugiem veiktajai testēšanai, to var atļaut ar laboratorijas vadītājas piekrišanu, bet nedrīkst traucēt vai citādā veidā ietekmēt testēšanas darbu. Paraugu atlikumus laboratorija neatgriež (izņemot īpašus gadījumus), tāpēc, ka uzglabāšanas laikā mainās paraugu fizikāli-ķīmiskais sastāvs.

Laboratorijas personāls garantē testēšanas rezultātu konfidencialitāti!

Laboratorija izraksta klientam par veicamo pasūtījumu pieņemšanas-nodošanas aktu.

Laboratorija izsniedz pasūtītājam testēšanas pārskatu 14 dienu laikā (pēc klienta vēlēšanās–personīgi, pa pastu, faksu) pēc rēķina apmaksas.

 

 

Ar cieņu,

SIA „Rēzeknes ūdens”

testēšanas laboratorijas personāls

 

 

Kontakti:

SIA „Rēzeknes ūdens”

testēšanas laboratorija

Audriņu pagasts,

Rēzeknes novads, LV - 4611

Tālr./fakss: laboratorija – 64639005,

Mob.tālr. - 29274722

E-mail: nai_laboratorija@inbox.lv


Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

406388