Informācija uzņēmuma parādniekiem


01.01.2015. ir stājies spēkā "Kredītinformācijas biroju likums", kura mērķis ir dot ieguldījumu atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas  aizņemšanās veicināšanā, sekmējot personu kredītvēstures veidošanos, kā arī nodrošināt fizisko personu tiesību aizsardzību, lai vērtējot kredītspēju, būtu pieejama un tiktu izmantota patiesa un pilnīga informācija.

Lai disciplinētu klientus un veicinātu savlaicīgi un regulāri  veikt norēķinus par saņemtajiem ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumiem, samazinātu parādnieku skaitu uzņēmumā,   SIA „Rēzeknes Ūdens”  ir uzsācis sadarbību ar AS „Kredītinformācijs Birojs” un ir noslēdzis līgumu par uzņēmuma parādnieku  kredītinformācijas   sniegšanu kredītinformācijas birojam.

Saskaņā ar likuma „Kredītinformācijas biroju likuma” 11.panta 1.punktu,  kredītinformācijas biroja datu bāzē tiks iekļautas ziņas par parādu, ja pastāvēs  viens no šādiem nosacījumiem:

1) parāds ir apstiprināts ar spēkā stājušos tiesas vai šķīrējtiesas nolēmumu;

2) no pirmās maksājuma kavējuma dienas ir pagājušas vismaz 60 dienas, bet no dienas, kad nosūtīts šā panta otrajā daļā minētais brīdinājums par attiecīgo parādu, — vismaz 30 dienas, taču parāds nav segts un klients nav izteicis rakstveida iebildumus pret parāda esamību vai apmēru;

3) no pirmās maksājuma kavējuma dienas ir pagājušas vismaz 60 dienas, bet no dienas, kad nosūtīts šā panta otrajā daļā minētais brīdinājums par attiecīgo parādu, — vismaz 30 dienas, taču parāds nav segts un klients ir izteicis rakstveida iebildumus pret parāda esamību vai apmēru, bet kredītinformācijas lietotājs ir nosūtījis klientam motivētu atbildi, izsniedzot parāda esamību un apmēru pamatojošu dokumentu kopijas, un informējis viņu, ka ziņas par parādu tiks iekļautas kredītinformācijas biroja datubāzē.

 

Gadījumā, ja Jūs esat kļuvuši par SIA "Rēzeknes ūdens" parādnieku, lai Jūsu parāda lieta nenonāktu līdz tiesai nepieciešams:

apmaksāt summu, kas norādīta saņemtajā brīdinājumā par parādu;
griezties SIA "Rēzeknes ūdens" pie abonentu daļas juriskonsulta un noslēgt vienošanos par parāda dzēšanu pa daļām.

 

Abonentu daļas juriskonsulta mob.tel. 20222868.

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

602177