SIA "RĒZEKNES ŪDENS" IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

SIA "RĒZEKNES ŪDENS" IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumu par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu SIA „Rēzeknes Ūdens” (turpmāk – Noteikumi) mērķis ir nodrošināt Trauksmes celšanas likuma noteikumu izpildi un ievērošanu uzņēmumā.

2.Noteikumi nosaka kārtību, kādā personai jārīkojas, ja tā vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja anonimitāti un aizsardzību.
3.Noteikumos lietotie termini:
3.1. Darba pienākumu veikšana – noteikta darba amata pienākumu veikšana vai pakalpojumu sniegšana;
3.2. Trauksmes cēlējs – fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Trauksmes cēlējs ir jebkurš darbinieks (ieskaitot potenciālos un bijušos darbiniekus), praktikants un/vai Pašvaldības ārpakalpojuma sniedzēja darbinieks;
4.Iespējams, pārkāpums nozīmē, ka pārkāpums, iespējams, ir noticis, notiek vai var notikt. Trauksmes cēlējs pauž savas bažas, aizdomas, taču uz viņu negulstas visu pierādījumu iegūšanas slogs.
5.SIA „Rēzeknes Ūdens” iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir noteiktu darbību kopums un personu iesaiste, lai nodrošinātu informācijas nodošanu personai, kura atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir atbildīga par tiesisku noregulējumu.
6.SIA „Rēzeknes Ūdens” iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidē un pilnveidošanā tiek ievēroti šādi vispārīgie principi:
6.1. trauksmes celšanas veicināšana – SIA „Rēzeknes Ūdens” atbalsta un veicina godprātīgu trauksmes celšanu par iespējamiem pārkāpumiem tās darbībā, nevis attur no tās;
6.2. trauksmes cēlēja identitātes neizpaušana – SIA „Rēzeknes Ūdens”  neizpauž ziņas par to, kurš ir cēlis pamatotu trauksmi par pārkāpumu;
6.3. godprātīga un atbildīga ziņošana – trauksmes cēlējs godprātīgi ziņo par iespējamu pārkāpumu, atbildīgi izvērtējot, cik šī informācija ir patiesa un uzticama;
6.4. neiecietība pret represijām un aizsardzība – SIA „Rēzeknes Ūdens” nepieļauj, ka darbiniekam, kurš cēlis trauksmi, dēļ tā jācieš no represijām vai nosodošas attieksmes;
6.5. trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšana – trauksmes cēlēju ziņojumi tiek reģistrēti un izvērtēti. Atklājot pārkāpumu, sekos atbilstoša rīcība.
6.6. līdzdalība – iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir jauns rīks ar nolūku veicināt ikviena SIA „Rēzeknes Ūdens” darbinieka iesaisti uzņēmuma darbībā un attīstībā;
6.7. atgriezeniskā saite – trauksmes cēlējs saņem apstiprinājumu un informāciju par ziņojuma izskatīšanas gaitu;
6.8. samērīgums – iekšējā trauksmes celšanas sistēma veidota atbilstoši SIA „Rēzeknes Ūdens”  darbības specifikai un  iespējamiem riskiem;
6.9. labāka pārvaldība – iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir SIA „Rēzeknes Ūdens” pārvaldības un iekšējās kontroles rīks, kas palīdz tai laikus novērst pārkāpumus.
Atbildīgās personas trauksmes celšanas jautājumos un tās aizvietotājs tiek noteikti ar SIA „Rēzeknes Ūdens” valdes locekļa rīkojumu.
7.Atbildīgā persona:
7.1. saņem un reģistrē SIA „Rēzeknes Ūdens” iesniegtos un pārsūtītos trauksmes cēlēju ziņojumus;
7.2. noformē un reģistrē mutiski saņemtu trauksmes cēlēja ziņojumu;
7.3. veic sākotnējo trauksmes cēlēja ziņojuma izvērtēšanu (izvērtē trauksmes cēlēja ziņojuma pirmšķietamu atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm) un pieņem lēmumu par ziņojuma tālāku virzību;
7.4. pienācīgi glabā un iznīcina trauksmes cēlēja ziņojumu un ar to saistītos dokumentus;
7.5. ja nepieciešams veic saziņu ar trauksmes cēlēju;
7.6. konsultē par trauksmes celšanas iespējām uzņēmumā un ar iesniegtajiem trauksmes cēlēju ziņojumiem saistītajiem jautājumiem;
7.7. sazinās un sniedz informāciju par iesniegtajiem trauksmes cēlēju ziņojumiem Trauksmes cēlēju kontaktpunktam, atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajiem nosacījumiem;
7.8. veic citus pienākumus, kas noteikti Noteikumos.
8.Pašvaldības interneta vietnē www.rezeknesudens.lv tiek nodrošināta informācija par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu SIA „Rēzeknes Ūdens”, uzņēmumā atbildīgās personas trauksmes celšanas jautājumos, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa (pielikums Nr.1).

II. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas kārtība
9.Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par SIA „Rēzeknes Ūdens” darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu, īpaši par šādiem pārkāpumiem:
9.1.amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
9.2.korupciju;
9.3.krāpšanu;
9.4.uzņēmuma finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
9.5.izvairīšanos no nodokļu nomaksas;
9.6.sabiedrības veselības apdraudējumu;
9.7.būvniecības drošības apdraudējumu;
9.8.vides drošības apdraudējumu;
9.9.darba drošības apdraudējumu;
9.10.sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
9.11.cilvēktiesību apdraudējumu;
9.12.pārkāpumu publisko iepirkumu jomā.
10.Apzināti nepatiesu (melīgu) ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu un par to personu var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
11.Par 10.punktā minētajiem pārkāpumiem trauksmes cēlējs iesniedz ziņojumu ar uzņēmuma valdes locekļa rīkojumu ieceltai atbildīgajai personai, ievērojot Iesniegumu likuma 3. pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums (turpmāk – Ziņojums), vai izmantojot Ziņojuma veidlapu.
12.Ziņojumu var iesniegt:
12.1.elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi: rezeknes_udens@inbox.lv;
12.2.papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu vai klātienē (Pils iela 16, Rēzekne, LV-4600);
12.3.mutvārdos klātienē (Pils iela 16, Rēzekne, LV-4600).
13.Iesniedzot Ziņojumu papīra formā, trauksmes cēlējs nodrošina, ka Ziņojums tiek ievietots slēgtā aploksnē un uz tās tiek norādīts, ka tas ir Ziņojums. Ziņojums tiek iesniegts, izmantojot Ziņojuma veidlapu, pielikums Nr.1..
14.Atbildīgā persona, saņemot personas iesniegumu, kurš noformēts kā Ziņojums, nekavējoties to reģistrē Iekšējās trauksmes cēlēju reģistrā.
15.Ja SIA „Rēzeknes Ūdens” elektroniskā veidā saņemts Ziņojums, kas nav parakstīts ar elektronisko parakstu, atbilstoši labas pārvaldības principiem, Trauksmes celšanas likuma jēgai un mērķim, kā arī Iesniegumu likuma 2. panta ceturtajai daļai, atbildīgā persona to reģistrē un veic turpmākās darbības analoģiski kā ar citos veidos saņemtiem Ziņojumiem. Atbildīgā persona var sazināties ar personu, kuras vārdā sagatavots Ziņojums, lūdzot novērst trūkumus un noformēt to atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām.
16.Trauksmes cēlējs ziņojumā sniedz tā rīcībā esošo informāciju:
16.1.par pārkāpumu, minot konkrētus faktus;
16.2.par pārkāpumā iesaistītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām Trauksmes cēlējam ir dibināts pamats uzskatīt, ka tās ir iesaistītas šī pārkāpuma izdarīšanā;
16.3.par pārkāpuma norises laiku un vietu;
16.4.norāda, vai par šo pārkāpumu jau ir iepriekš ziņots un vai ir saņemta atbilde;
16.5.norāda savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju.
17.Ziņojumā papildus norāda, vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot darba tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.
18.Anonīmi iesniegtam Ziņojumam netiek piemērotas Trauksmes celšanas likumā noteiktās aizsardzības garantijas.

III. Trauksmes cēlēja ziņojuma apstrādes un izskatīšanas kārtība
19.Saņemot Ziņojumu par jautājumu, kurš pilnībā vai daļēji ir SIA „Rēzeknes Ūdens” kompetencē, atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā izvērtē tā pirmšķietamu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm (pielikums Nr.2) un rakstveidā pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par Ziņojumu. Par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju 3 (trīs) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
20.Ja iesniegums netiek atzīts par Ziņojumu, bet iesniedzējs iesniegumā vai veidlapā norādījis, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, nesaņemot Trauksmes celšanas likumā noteiktās personas aizsardzības garantijas, iesniegumu reģistrē SIA „Rēzeknes Ūdens” dokumentu vadības sistēmā un attiecīgi nodod tālākai virzībai. Atbildīgā persona iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums sākotnēji ticis iesniegts kā Ziņojums, bet par tādu nav atzīts. Šādā gadījumā iesniegums tiek izskatīts Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā.
21.Ja iesniegums netiek atzīts par Ziņojumu un iesniedzējs norādījis, ka nevēlas saņemt atbildi pēc būtības, atbildīgā persona iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
22.Ja iesniegums netiek atzīts par Ziņojumu, jo neatbilst konkrētai Trauksmes celšanas likumā noteiktajai pazīmei, iesniedzējs var novērst konstatētos trūkumus un atkārtoti iesniegt Ziņojumu.
23.Ja saņemtais Ziņojums nav SIA „Rēzeknes Ūdens” kompetencē, to 10 (desmit) dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības, informējot par to trauksmes cēlēju.
24.Ja SIA „Rēzeknes Ūdens” saņemts pārsūtīts iesniegums, kas noformēts kā Ziņojums, nekavējoties tiek uzsākta tā izvērtēšana. Nosakot termiņu lēmuma pieņemšanai, tiek ņemta vērā diena, kad iesniegumu, kas noformēts kā Ziņojums, pārsūtījusi iestāde, kas to saņēma pirmā.
25.Pēc lēmuma pieņemšanas par iesnieguma atzīšanu par Ziņojumu, atbildīgā persona informē SIA „Rēzeknes Ūdens” valdes locekli, kurš izdod rīkojumu par speciālas komisijas izveidošanu minētā Ziņojuma izskatīšanai pēc būtības. Komisijas sastāvu un tās locekļu skaitu nosaka SIA „Rēzeknes Ūdens” valdes loceklis. Komisija nav pastāvīga, tā tiek izveidota pēc nepieciešamības katram konkrētam gadījumam. Ja komisija konstatē, ka ir noticis pārkāpums, tā ir tiesīga lemt par piemērojamo rīcību, lai noteiktu atbildību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, savas kompetences un tiesībspējas robežās.
26.Ja iesnieguma izskatīšanas laikā komisija konstatē, ka Ziņojumā norādītā pārkāpuma izskatīšana nav SIA „Rēzeknes Ūdens” kompetencē, Ziņojums tiek pārsūtīts tālākai izskatīšanai pēc piekritības, informējot par to trauksmes cēlēju.
27.Par SIA „Rēzeknes Ūdens” valdes locekļa rīcību saņemtu Ziņojumu, izvērtēšanai nodod Tehniskajam direktoram, kurš organizē šī Ziņojuma pārbaudi.
28.Komisijai, kura izskata Ziņojumu, ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām informāciju, kas nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai.
29.Ziņojuma izskatīšanas komisija nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu Ziņojumu izskatīšanu.
30.Ja kāds no komisijas locekļiem atrodas interešu konfliktā ar kādu no pārkāpumā iesaistītajā pusēm un/vai trauksmes cēlēju, attiecīgais komisijas loceklis rakstveidā informē par to SIA „Rēzeknes Ūdens” valdes locekli vai tehnisko direktoru un nepiedalās pārkāpuma izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā.
31.Atbildīgā persona trauksmes cēlēju par Ziņojuma izskatīšanas gaitu informē ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par Ziņojumu.
32.Ja Ziņojuma izskatīšanas laikā tiks konstatēts pārkāpums vai objektīvi būs pierādīts iespējams pārkāpums, veiks attiecīgus pasākumus, lai novērstu pārkāpuma sekas vai nepieļautu pārkāpuma izdarīšanu, kā arī atkarībā no pārkāpuma (iespējamā pārkāpuma) apstākļiem, nepārkāpjot savas kompetences robežas, veiks koriģējošas darbības, kā arī veiks citus, tostarp kontroles uzlabošanas, pasākumus.

IV. Personas datu aizsardzība un datu apstrādes ilgums
33.Visa trauksmes cēlēja sniegtā informācija, kas ļauj identificēt Ziņojuma iesniedzēju (personas dati), ir īpaši aizsargājama.
34.Trauksmes cēlēju personas datiem, Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistram, šajā reģistrā reģistrētajiem Ziņojumiem, Ziņojumiem pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī Ziņojumu  izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
35.Saņemot Ziņojumu, atbildīgā persona personas datus pseidonimizē. Pseidonimizācijas mērķis ir identitātes maskēšana, piemēram, cita – izdomāta (neīsta) – vārda, numura, cita identifikatora piešķiršana personai.
36.SIA „Rēzeknes Ūdens” nodrošina, ka bez objektīva iemesla netiek izpausta Ziņojumā minēto personu identitāte (pārkāpumā iesaistītās personas), ievērojot nevainīguma prezumpciju, tostarp, lai negrautu šo personu reputāciju. Minēto informāciju sniedz tikai atbildīgajām personām – speciāli Ziņojuma izskatīšanai izveidotās komisijas locekļiem, kuriem tā nepieciešama Ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai Trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai.
37.Informācijas izpaušanas aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad trauksmes cēlējs vai viņa radinieks šo informāciju savu tiesību vai tiesisko interešu aizsardzības nolūkā izpauž pats.
38.Pašvaldība nodrošina, ka, informējot personu, kura minēta Ziņojumā, par viņas datu apstrādi, netiek apdraudēts trauksmes cēlējs (netiek atklāta tā identitāte).
39.Ziņojumus un ar to saistītos materiālus SIA „Rēzeknes Ūdens” glabā 5 (piecus) gadus pēc izvērtēšanas procesa pabeigšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Pēc minētā termiņa Ziņojumu, kā arī ar to saistītā informācija tiks dzēsta vai iznīcināta, ja vien Ziņojuma izvērtēšanas procesam neseko tiesvedība u.tml.
40.Tāds iesniegums, kas nav atzīts par Ziņojumu, kā arī ar to saistītā informācija, tiks nekavējoties dzēsts vai iznīcināts.
41.Jebkuram darbiniekam ir tiesības piekļūt un labot savus personas datus, un to var darīt, sazinoties ar atbildīgo personu.

V. Trauksmes cēlēja un viņa radinieku aizsardzības garantijas
42.Trauksmes cēlēji un viņu radinieki netiek disciplināri vai citādi sodīti, atbrīvojot no darba vai amata, pazemināti amatā, pārcelti citā darbā vai amatā vai citādi tieši vai netieši radītas viņiem nelabvēlības sekas tāpēc, ka Trauksmes cēlējs ir sniedzis Ziņojumu.
43.Ar brīdi, kad trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi Trauksmes celšanas likuma 4. pantā noteiktajā kārtībā, viņam un viņa radiniekiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir tiesības uz aizsardzību saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 10. pantā noteikto.

VI. Noslēguma jautājumi
44.Par pārkāpumiem, kurus palīdzējuši atklāt trauksmes cēlēji, SIA „Rēzeknes Ūdens”  sniedz vispārēju informāciju atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam, bet detalizētu informāciju – ja saņemta attiecīgā trauksmes cēlēja piekrišana.
45.SIA „Rēzeknes Ūdens” struktūrvienību un iestādes vadītājs, izmantojot viņiem pieejamo informācijas nodošanas veidu, informē un nodrošina darbiniekiem informāciju par Noteikumu pieejamību.
46.Par Noteikumiem darbinieki tiek informēti, uzsākot darba tiesiskās attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītās tiesiskās attiecības.
47.Noteikumi pašreizējā redakcijā stājas spēkā 2019. gada 16. decembri.

 

Pielikumi:

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

615154