PRIVĀTUMA POLITIKA

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA „Rēzeknes Ūdens” savas saimnieciska darbības nodrošināšanā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību. SIA „Rēzeknes Ūdens” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām - datu subjektiem informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā, apstrādājot datu subjekta personas datus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta nosacījumiem.

 

PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

Klientu, personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Rēzeknes Ūdens”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003218631, juridiskā adrese Rēzekne, Pils ielā 16, LV - 4601.

 

PERSONAS DATU IEGUVES AVOTI

Informācijas iegūšanai jautājumos saistītos ar datu apstrādes pārziņa rīcībā esošo personu datiem, griezties personīgi Rēzekne, Pils ielā 16 vai rezeknes_udens@inbox.lv tālrunis: 64625066.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

SIA „Rēzeknes Ūdens” apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

- pakalpojumu nodrošināšanas uzskaites sniegšanai:

- klienta identificēšanai;

- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

- pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

- pakalpojumu darbības nodrošināšanai;

- pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;

- klientu apkalpošanai;

- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

- uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšanai;

- maksājumu un norēķinu administrēšanai;

- krāpniecības novēršanai;

- parādu atgūšanai un piedziņai;

- statistikai un analīzei;

- plānošanai un uzskaitei;

- atskaišu sagatavošanai;

- īpašuma apsardze, preventīvie darbinieku un klientu drošības nodrošināšanas pasākumi;

- vērsties valsts pārvaldes iestādes savu tiesisko interešu aizsardzībai;

- informēt sabiedrību par savu darbību;

- Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem

ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

SIA „Rēzeknes Ūdens” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

- sniegto pakalpojumu nodrošināšanai;

- normatīvajos aktos noteikto uzdevumu un pienākumu izpildei;

- likumīgās interesēs - lai realizētu SIA „Rēzeknes Ūdens” un Klienta starpā

pastāvošās saistības noslēgto līgumu ietvaros;

- videonovērošanas veikšanas mērķis - noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDE

SIA „Rēzeknes Ūdens” apstrādā Klientu personas datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Klientu noslēgto līgumu ietvaros saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA „Rēzeknes Ūdens” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, ka, piemēram, ārpustiesas parādu piedziņu, darba drošības tehnikas noteikumu izpildi.  SIA „Rēzeknes Ūdens”  sadarbības partneri apstrādā SIA „Rēzeknes Ūdens”  rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie partneri ir uzskatāmi par SIA „Rēzeknes Ūdens”  datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA „Rēzeknes Ūdens”  ir tiesības nodot šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA „Rēzeknes Ūdens”  prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA „Rēzeknes Ūdens”  uzdevumā.

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

SIA „Rēzeknes Ūdens” aizsargā Klienta datus, izmantojot IT tehnoloģiju sniegtās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, izmantojot šādus drošības pasākumus:

- Ugunsmūri;

- Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

-Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

SIA „Rēzeknes Ūdens” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus, vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

- ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu

līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

- ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

- ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “Rēzeknes ūdens” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA “Rēzeknes ūdens” likumīgās intereses.

Videonovērošanas dati, pēc pieprasījuma tiek izpausti pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai (lai iegūtu pierādījumus krimināllietās) un tiesām (lai iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietā).

 

TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

Saņemtie personu dati netiek nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, izņemot gadījumus, kad to paredz normatīvo aktu prasību izpilde.

 

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

SIA „Rēzeknes Ūdens” uzglabā apstrādātus Personu datus, attiecīgo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņos.

Videonovērošanas ieraksti tiek uzglabāti 1 mēnesi, līgumi 10 gadus.

 

DATU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM.

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem.

Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai e-pasta veidā, izvēloties vienu no  iesnieguma formu veidiem un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu:

1) par personas datu apstrādi,

2) par personas datu labošanu,

3) par personas datu dzēšanu,

4) par personas datu apstrādes ierobežošanu.

Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

 

TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI,  CITI NOTEIKUMI

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu info@dvi.gov.lv

(ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē.

SIA „Rēzeknes Ūdens” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju, norādot tā spēkā stāšanās datumu un ievietojot to SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā.

 

 

Versija PP-1.1.

Izmaiņas spēkā no 25.10.2019.


Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

615171