Aktualitātes un jaunumi

 

Paziņojums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu izmaiņām.


SIA "Rēzeknes Ūdens", VRN 40003218631, juridiskā adrese: Pils iela 16, Rēzekne, LV-4601, informē, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023. gada 30. martā lēmumu Nr.54 tika apstiprināti jauni diferencēti divpakāpju ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, nosakot, ka, pašreiz apstiprinātie ir spēkā esoši līdz 2024. gada 30. aprīlim. Jaunie samazinātie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi stāsies spēkā 2024. gada 1. maijā un tiks piemēroti turpmāk apmaksājot saņemtos sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus.

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais tarifs (bez PVN)

Ūdensapgāde

0.93

0.84

Kanalizācija

1.34

1.22

 

Iepazīties ar jaunajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, lietotājs var SIA "Rēzeknes Ūdens"  klientu apkalpošanas dienestā  Pils ielā 16, Rēzekne, klātienē darba laikā vai zvanot pa tālruņiem 64622171; 64625066; vai rakstot uz e-pastu: info@rezeknesudens.lv.

 

 

OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS


Paziņojums par ūdenssaimniecības tarifu


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes Ūdens", vienotais reģistrācijas numurs 40003218631, juridiskā adrese: Pils iela 16, Rēzekne, LV-4601, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2022. gada 15. augustā iesniedza ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un papildu informāciju, kas ir aprēķināta saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu noteiktajam tarifam.

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais tarifs (bez PVN)

Ūdensapgāde

0.58

0.93

Kanalizācija

1.02

1.34

 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā  2023. gada 1. maija un tiks piemērots par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz 2024. gada 30. aprīlim, (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais tarifs (bez PVN)

Ūdensapgāde

0.93

0.84

Kanalizācija

1.34

1.22

 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā  no 2024. gada 1. maija un tiks piemērots par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 9. jūnija lēmumā Nr. 96 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzekne ūdens" ūdenssaimniecības tarifiem" apstiprināto tarifu, kas publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2016; Nr.115).

Spēkā esošo tarifu izmaiņas ir saistītas ar energoresursu izmaksu, pamatlīdzekļu nolietojumu to uzturēšanas un remontdarbu izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto ūdensapgādes un kanalizācijas  tarifu, lietotājs var Pils ielā 16, Rēzekne, LV-4601, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes Ūdens" darba laikā,  iepriekš sazinoties ar valdes locekli Vladimiru Petrovu, tālr. 64625066, e-pasts: info@rezeknesudens.lv

 

31.03.2023.

 

  Paziņojums par iesniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības

  pakalpojumu  tarifu projektu.

   

  SIA "Rēzeknes Ūdens" 2022.gada 15. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.01.2016. "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku"

   

  Sabiedrisko pakalpojumu veids

  Spēkā esošais
  tarifs

  (bez PVN)

  Piedāvātais tarifs
  (bez PVN)

  Tarifa palielinājums (%)

  Ūdensapgādes pakalpojumi

  0,58

  0,95

  63,8

  Kanalizācijas pakalpojumi

  1,02

  1,60

  56,9

   

  Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 1. novembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar:

  1. Elektroenerģijas izmaksu pieaugumu.

  2. Degvielas un transporta izmaksu pieaugumu.

  3. Darbaspēka izmaksu pieaugumu.

  4. Saņemto pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu pieaugumu.

  Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA "Rēzeknes ūdens" administratīvajā ēkā Pils ielā 16, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar uzņēmuma lietvedi, pa tālruni 64625066 vai e-pastu: info@rezeknesudens.lv. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Rēzeknes Ūdens" Pils ielā 16, Rēzeknē, LV4601, e-pasts: info@rezeknesudens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

   

   

  SIA „Rēzeknes Ūdens” aicina legalizēt nenoformētos ūdens un kanalizācijas pieslēgumus.

 

SIA „Rēzeknes Ūdens” ir izstrādājusi dzeramā ūdens patēriņa samazināšanas programmu, kuras ietvaros ir uzsākta individuālo dzīvojamo māju ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu pilnīga inventarizācija. Uzņēmuma darbiniekiem veicot ikdienas profilaktisko maģistrālo ūdensvada vai kanalizācijas tīklu apkopes, nereti konstatē nelegālus dzīvojamo māju pieslēgumus, kas patvaļīgi ierīkoti maģistrālā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu izbūves laikā un to īpašniekiem nav noslēgti ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumi ar SIA „Rēzeknes Ūdens”.

SIA „Rēzeknes Ūdens” aicina dzīvojamo māju īpašniekus būt atbildīgiem un labprātīgi līdz šī gada 30. decembrim legalizēt nenoformētos individuālo dzīvojamo māju pieslēgumus zvanot pa tālruņiem 64622171 vai 64624729 un noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus ar sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju. Šajā gadījumā tiks piemērota maksa par pieslēgumu (ūdens – 80Euro ar PVN, kanalizācija – 42Euro ar PVN).

Pretējā gadījumā, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 53. punktu SIA „Rēzeknes Ūdens”  ir tiesīga aprēķināt kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Minētie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka patērētā ūdens vai novadīto notekūdeņu daudzumu aprēķina, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja pārkāpuma izdarīšanas laiks nav precīzi nosakāms, pieņem, ka pārkāpums izdarīts vienu mēnesi iepriekš, skaitot no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs konstatējis pārkāpumu. Nominālo ūdens caurplūdumu aprēķina, izmantojot sekojošu formulu:

 

 

Saskaņā ar aprēķinu formulu sniedzam soda naudas praktisku aprēķina piemēru par nenoformēta ūdensvada vai kanalizācijas pieslēguma izmantošanu.

Q = 3,14 x 252/4 x 0,8 = 392.5 m3/s konvertējam kubikmetros stundā 1,41 (m³/h) pārrēķinām kubikmetros diennaktī  33,91 (m³/dnn), reizinām ar viena kubikmetra cenu atkarība no dzīvojamās labiekārtošanas grupas no  0,52 līdz 1,60 EUR, iegūstam viena mēneša soda naudas aprēķinu, kas sastāda no 529,00 līdz 1627,78 EUR.

 

Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8. panta pirmo daļu, pēc 2022. gada 1. janvāra konstatētie nelegālie individuālie dzīvojamo māju pieslēgumi tiks atslēgti līdz soda naudas nomaksai un pieslēguma dokumentu sakārtošanai(iesniegums, topogrāfija, projekts, izpilddokumentācija, pieslēguma apmaksa).

 

Aicinām sakārtot savus īpašumus. Ar cieņu, SIA “Rēzeknes ūdens”.

 

 

  SIA „Rēzeknes Ūdens” ieviesīs individuālo dzīvojamo māju

  attālinātās komercuzskaites skaitītāju nolasīšanas norēķinu sistēmu


  SIA “Rēzeknes Ūdens” pamatojoties uz “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma”, MK Noteikumu Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” prasībām no šī gada 1. marta uzsāks uzstādīt individuālo dzīvojamo māju ūdensskaitītāju mezglos attālinātās nolasīšanas komercuzskaites skaitītājus. Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums, kas ļauj ūdens skaitītāju rādījumus nolasīt bez tiešas cilvēku klātbūtnes vienas dienas laikā.

   

  Sistēma sastāv no vairākām komponentēm, pamatā ir ūdens skaitītājs, kas ir aprīkots ar radio moduli attālinātai ūdens skaitītāja  datu nolasīšanai, pārējās iekārtas, ir paredzētas radio moduļa datu savākšanai un iegūto datu apstrādei. Datu nolasīšana notiek ar radio modema palīdzību  pārvietojas no objekta uz objektu (no skaitītāju pie skaitītāja). Datu nolasīšana ilgst dažas sekundes nolasīšanas darbības zona līdz 50m.

   

  Komercuzskaites skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, verifikāciju un sniegto pakalpojumu uzskaiti nodrošinās SIA “Rēzeknes Ūdens”, dzīvojamās mājas īpašniekiem kuriem nav uzstādīti ūdensskaitītāji  būs jānodrošina komercuzskaites mezgla sagatavošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu pārslēgšana. Komercuzskaites mezgla sagatavošanai var izmantot arī SIA “Rēzeknes Ūdens” sniegto komercuzskaites mezgla ierīkošanas pakalpojumu. Komercuzskaites mezgla ierīkošanai pakalpojuma izmaksas sastāda 25 EUR.

   

  Pirms uzsākt izmantot jauno individuālo dzīvojamo māju attālinātās komercuzskaites skaitītāju nolasīšanas norēķinu pakalpojumu tiks fiksēti esošo ūdensskaitītāju rādījumi un  veikts norēķins par iepriekšējā periodā sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Attālinātās komercuzskaites skaitītāju nolasīšanu veiks SIA “Rēzeknes ūdens” klientu apkalpošanas dienesta klientu apkalpošanas operatori katru mēnesi no 1. līdz 3. datumam, bez nekustāmā īpašuma  īpašnieku klātbūtnes, apbraukājot dzīvojamās mājas un attālināti nolasot komercuzskaites skaitītāju rādījumus. Privātmāju īpašniekiem pašiem vairs nevajadzēs nolasīt ūdensskaitītāju rādījumus, kas bieži vien uzstādīti grūti pieejamās vietās.

   

  Pēc iegūto komercuzskaites mērītāju datiem,  faktiski  mēneša laikā patērēto dzeramā ūdens daudzumu tiks sagatavots rēķins un pēc klienta līgumā norādītās korespondences saņemšanas vietas izsūtīts vai nu elektroniski uz klienta  norādīto e-pasta adresi, vai pa pastu. Drukātu papīra formāta rēķinu sagatavošana uz izsūtīšana izmantojot AS “Latvijas pasts” pakalpojumus  izmaksās 1,50 EUR kas tiks iekļauti kopējā rēķina cenā. Izsūtītie rēķini uz klienta e-pastu ir bez maksas, tamdēļ SIA “Rēzeknes Ūdens” pārslēdzot ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu aicina izmantot tieši šo rēķinu saņemšanas veidu.

   

  Rēķinu apmaksas kārtībā paliek nemainīgā.  Apmaksu par SIA “Rēzeknes ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem var veikt jebkurā bankā skaidrā naudā vai veicot pārskaitījumu uz kādu no minētajiem banku kontiem:

   

  AS “Swedbank” LV68HABA0001402041074

  AS “SEB Banka” LV39UNLA0014000508101

  AS “Citadele Banka” LV42PARX0002242300028

  AS “Luminor Banka” LV79RIKO0002010103008


  Veicot rēķina apmaksu internetbankā, obligāti jāuzrada noslēgtā sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma numuru, ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanas adresi un rēķina numuru, lai datu ievadi katru reizi neatkārtotu, lūdzu izmantot definētā maksājuma opciju. Rēķinus ar svītrkodu varēs apmaksāt arī veikalu tīkla Maxima kasēs.

   

  Individuālo dzīvojamo māju attālinātās komercuzskaites skaitītāju nolasīšanas norēķinu sistēmu plānots uzsākt ieviest ar Ausekļa ielu, pirms dzīvojamo māju apsekošanas un attālinātās komercuzskaites skaitītāju uzstādīšanas, to īpašnieki savlaicīgi tiks informēti pa tālruni lai vienotos par abpusēji izdevīgāku tikšanos laiku.

   

  Iedzīvotājus par attālinātās komercuzskaites skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmas  interesējošiem jautājumiem aicinām uzdot e-pastā info@rezeknesudens.lv vai zvanot pa tālruņiem:

  Klientu apkalpošanas dienests: 646 22171

  Ražošanas tehniskā daļa: 646 24729

   

 

SIA „Rēzeknes Ūdens” uzsāk sniegt  dzīvojamo māju ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu ierīkošanas  pakalpojumu.

 

Lai paaugstinātu iedzīvotāju labklājības līmeni, Rēzeknes pilsētas dome  apstiprināja Rēzeknes pilsētas domes saistošos noteikumus Nr. 17 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām”, kas nosaka kārtību, kādā veidā Rēzeknes pilsētas dome nosaka līdzfinansējuma apmēru nekustamā īpašuma pieslēguma nodrošināšanai.  Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai noteikts divās daļās:

 

- 90 % apmērā, bet ne vairāk kā 2 500,00 EUR īpaši atbalstāmajām iedzīvotāju  kategorijām: personām ar I un II invaliditātes grupu, daudzbērnu ģimenēm,  maznodrošinātām un trūcīgam ģimenēm,
- dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvojamās māju dzīvokļu īpašnieku kopībām 20% apmērā, bet ne vairāk kā 800 eiro.

 

Saskaņā ar saistošo noteikumu nosacījumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējums pieejams tikai pēc UK pievadu ierīkošanas un ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noslēgšanas. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties sadaļā “Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošie noteikumi”.

 

Saskaņā ar SIA „Rēzeknes Ūdens” kārtējās dalībnieku sapulces Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu, lai atvieglotu Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem pieslēgšanas iespējas un atvieglotu būvniecības procesa administratīvo etapu pārvarēšanu, no šī gada 1. jūlija SIA „Rēzeknes Ūdens” pilnveido sniegto pakalpojumu klāstu un ir uzsācis jauna ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu ierīkošanas pakalpojuma sniegšanu. Pakalpojuma infografiks.

 

SIA „Rēzeknes Ūdens” aicina izmantot sniegto iespēju un izmantot jauno pakalpojumu, pieslēdzot dzīvojamo māju centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Par saistošajiem noteikumiem un UK pievadu ierīkošanas pakalpojuma saņemšanas kārtību var uzzināt zvanot uz SIA „Rēzeknes Ūdens” ražošanas tehnisko daļu pa t. 646 24729; 646 25066 vai griežoties personīgi Rēzeknē, Pils ielā 16, 3. stāvā.

   

   

  Par izsmeļamo krājrezervuāru reģistrāciju

   

  SIA „Rēzeknes Ūdens” informē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” mājsaimniecību īpašniekiem 2019. gada obligāti jāuzsāk savas decentralizētas kanalizācijas sistēmas - izsmeļamā krājtvertnes, septiķa vai lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu līdz 5 m3/diennaktī, un kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai reģistrācija.

  Rēzeknes ūdenssaimniecības aglomerācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra datubāzes izveides, uzturēšanas un aktualizācijas funkcijas deleģētas SIA „Rēzeknes Ūdens”.

  SIA „Rēzeknes Ūdens” lūdz neatlikt uz pēdējo brīdi un aicina savlaicīgi decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus uzsākt reģistrāciju. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs: reģistrs.xls; reģistrs.pdf

   

  Reģistrēšanas kārtība:

  1. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam (Īpašumtiesības reģistrētas zemesgrāmata) jāaizpilda pirmreizējās reģistrācijas forma. Pirmreizējās reģistrācijas formu var saņemt personīgi SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16 ražošanas tehniskajā daļā, elektroniski SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā http://www.rezeknesudens.lv/ vai arī piesakot asenizācijas pakalpojumus.
  2. Aizpildīto pirmreizējās reģistrācijas formu jāiesniedz personīgi SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16 ražošanas tehniskajā daļā vai elektroniski sūtot uz SIA „Rēzeknes Ūdens” e-pastu info@rezeknsudens.lv
  3. SIA „Rēzeknes Ūdens” atbildīgie darbinieki pēc iesnieguma sniegto datu pārbaudes un apstrādes, reģistrēs Jūsu izsmeļamo krājtvertni, septiķi vai lokālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un izsniegs apliecinājumu par to reģistrāciju.

   

  Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija to īpašniekiem jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.


   

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

615164