Aktualitātes un jaunumi

 

 

  SIA „Rēzeknes Ūdens” ieviesīs individuālo dzīvojamo māju

  attālinātās komercuzskaites skaitītāju nolasīšanas norēķinu sistēmu


  SIA “Rēzeknes Ūdens” pamatojoties uz “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma”, MK Noteikumu Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” prasībām no šī gada 1. marta uzsāks uzstādīt individuālo dzīvojamo māju ūdensskaitītāju mezglos attālinātās nolasīšanas komercuzskaites skaitītājus. Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums, kas ļauj ūdens skaitītāju rādījumus nolasīt bez tiešas cilvēku klātbūtnes vienas dienas laikā.

   

  Sistēma sastāv no vairākām komponentēm, pamatā ir ūdens skaitītājs, kas ir aprīkots ar radio moduli attālinātai ūdens skaitītāja  datu nolasīšanai, pārējās iekārtas, ir paredzētas radio moduļa datu savākšanai un iegūto datu apstrādei. Datu nolasīšana notiek ar radio modema palīdzību  pārvietojas no objekta uz objektu (no skaitītāju pie skaitītāja). Datu nolasīšana ilgst dažas sekundes nolasīšanas darbības zona līdz 50m.

   

  Komercuzskaites skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, verifikāciju un sniegto pakalpojumu uzskaiti nodrošinās SIA “Rēzeknes Ūdens”, dzīvojamās mājas īpašniekiem kuriem nav uzstādīti ūdensskaitītāji  būs jānodrošina komercuzskaites mezgla sagatavošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu pārslēgšana. Komercuzskaites mezgla sagatavošanai var izmantot arī SIA “Rēzeknes Ūdens” sniegto komercuzskaites mezgla ierīkošanas pakalpojumu. Komercuzskaites mezgla ierīkošanai pakalpojuma izmaksas sastāda 25 EUR.

   

  Pirms uzsākt izmantot jauno individuālo dzīvojamo māju attālinātās komercuzskaites skaitītāju nolasīšanas norēķinu pakalpojumu tiks fiksēti esošo ūdensskaitītāju rādījumi un  veikts norēķins par iepriekšējā periodā sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Attālinātās komercuzskaites skaitītāju nolasīšanu veiks SIA “Rēzeknes ūdens” klientu apkalpošanas dienesta klientu apkalpošanas operatori katru mēnesi no 1. līdz 3. datumam, bez nekustāmā īpašuma  īpašnieku klātbūtnes, apbraukājot dzīvojamās mājas un attālināti nolasot komercuzskaites skaitītāju rādījumus. Privātmāju īpašniekiem pašiem vairs nevajadzēs nolasīt ūdensskaitītāju rādījumus, kas bieži vien uzstādīti grūti pieejamās vietās.

   

  Pēc iegūto komercuzskaites mērītāju datiem,  faktiski  mēneša laikā patērēto dzeramā ūdens daudzumu tiks sagatavots rēķins un pēc klienta līgumā norādītās korespondences saņemšanas vietas izsūtīts vai nu elektroniski uz klienta  norādīto e-pasta adresi, vai pa pastu. Drukātu papīra formāta rēķinu sagatavošana uz izsūtīšana izmantojot AS “Latvijas pasts” pakalpojumus  izmaksās 1,50 EUR kas tiks iekļauti kopējā rēķina cenā. Izsūtītie rēķini uz klienta e-pastu ir bez maksas, tamdēļ SIA “Rēzeknes Ūdens” pārslēdzot ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu aicina izmantot tieši šo rēķinu saņemšanas veidu.

   

  Rēķinu apmaksas kārtībā paliek nemainīgā.  Apmaksu par SIA “Rēzeknes ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem var veikt jebkurā bankā skaidrā naudā vai veicot pārskaitījumu uz kādu no minētajiem banku kontiem:

   

  AS “Swedbank” LV68HABA0001402041074

  AS “SEB Banka” LV39UNLA0014000508101

  AS “Citadele Banka” LV42PARX0002242300028

  AS “Luminor Banka” LV79RIKO0002010103008


  Veicot rēķina apmaksu internetbankā, obligāti jāuzrada noslēgtā sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma numuru, ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanas adresi un rēķina numuru, lai datu ievadi katru reizi neatkārtotu, lūdzu izmantot definētā maksājuma opciju. Rēķinus ar svītrkodu varēs apmaksāt arī veikalu tīkla Maxima kasēs.

   

  Individuālo dzīvojamo māju attālinātās komercuzskaites skaitītāju nolasīšanas norēķinu sistēmu plānots uzsākt ieviest ar Ausekļa ielu, pirms dzīvojamo māju apsekošanas un attālinātās komercuzskaites skaitītāju uzstādīšanas, to īpašnieki savlaicīgi tiks informēti pa tālruni lai vienotos par abpusēji izdevīgāku tikšanos laiku.

   

  Iedzīvotājus par attālinātās komercuzskaites skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmas  interesējošiem jautājumiem aicinām uzdot e-pastā info@rezeknesudens.lv vai zvanot pa tālruņiem:

  Klientu apkalpošanas dienests: 646 22171

  Ražošanas tehniskā daļa: 646 24729

   

 

Par Covid-19 ierobežojumu ieviešanu


 

Sakarā ar Covid-19 epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos , SIA  "Rēzeknes ūdens" no 27.oktobra pārtrauks klātienē pieņemt uzņēmuma klientus Pils ielā 16 un pāries uz klientu apkalpošanu attālināti.

No šā gada 2.novembra netiks veiktas ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes.

 

Nepieciešamo informāciju var saņemt pa telefonu vai e-pastu:

 

Klientu apkalpošanas dienests: 64622171; 29355799

 

Avārijas dienests: 64622016

 

Ražošanas tehniskā daļa: 64624729

 

e-pasts: info@rezeknesudens.lv

rezudens.abonenti@inbox.lv

 

Skaidras naudas iemaksas var veikt pasta nodaļās un veikalos MEGO – Kr.Valdemāra ielā 16a un Atmodas ielā 6a.

 

Lūdzam sekot tālākai informācijai mājas lapā: https://www.rezeknesudens.lv/

 

SIA „Rēzeknes Ūdens” administrācija

 

 

 

SIA „Rēzeknes Ūdens” uzsāk sniegt  dzīvojamo māju ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu ierīkošanas  pakalpojumu.

 

Lai paaugstinātu iedzīvotāju labklājības līmeni, Rēzeknes pilsētas dome  apstiprināja Rēzeknes pilsētas domes saistošos noteikumus Nr. 17 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām”, kas nosaka kārtību, kādā veidā Rēzeknes pilsētas dome nosaka līdzfinansējuma apmēru nekustamā īpašuma pieslēguma nodrošināšanai.  Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai noteikts divās daļās:

 

- 90 % apmērā, bet ne vairāk kā 2 500,00 EUR īpaši atbalstāmajām iedzīvotāju  kategorijām: personām ar I un II invaliditātes grupu, daudzbērnu ģimenēm,  maznodrošinātām un trūcīgam ģimenēm,
- dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvojamās māju dzīvokļu īpašnieku kopībām 20% apmērā, bet ne vairāk kā 800 eiro.

 

Saskaņā ar saistošo noteikumu nosacījumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējums pieejams tikai pēc UK pievadu ierīkošanas un ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noslēgšanas. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties sadaļā “Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošie noteikumi”.

 

Saskaņā ar SIA „Rēzeknes Ūdens” kārtējās dalībnieku sapulces Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu, lai atvieglotu Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem pieslēgšanas iespējas un atvieglotu būvniecības procesa administratīvo etapu pārvarēšanu, no šī gada 1. jūlija SIA „Rēzeknes Ūdens” pilnveido sniegto pakalpojumu klāstu un ir uzsācis jauna ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu ierīkošanas pakalpojuma sniegšanu. Pakalpojuma infografiks.

 

SIA „Rēzeknes Ūdens” aicina izmantot sniegto iespēju un izmantot jauno pakalpojumu, pieslēdzot dzīvojamo māju centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Par saistošajiem noteikumiem un UK pievadu ierīkošanas pakalpojuma saņemšanas kārtību var uzzināt zvanot uz SIA „Rēzeknes Ūdens” ražošanas tehnisko daļu pa t. 646 24729; 646 25066 vai griežoties personīgi Rēzeknē, Pils ielā 16, 3. stāvā.

   

   

  Par izsmeļamo krājrezervuāru reģistrāciju

   

  SIA „Rēzeknes Ūdens” informē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” mājsaimniecību īpašniekiem 2019. gada obligāti jāuzsāk savas decentralizētas kanalizācijas sistēmas - izsmeļamā krājtvertnes, septiķa vai lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu līdz 5 m3/diennaktī, un kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai reģistrācija.

  Rēzeknes ūdenssaimniecības aglomerācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra datubāzes izveides, uzturēšanas un aktualizācijas funkcijas deleģētas SIA „Rēzeknes Ūdens”.

  SIA „Rēzeknes Ūdens” lūdz neatlikt uz pēdējo brīdi un aicina savlaicīgi decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus uzsākt reģistrāciju. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs: reģistrs.xls; reģistrs.pdf

   

  Reģistrēšanas kārtība:

  1. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam (Īpašumtiesības reģistrētas zemesgrāmata) jāaizpilda pirmreizējās reģistrācijas forma. Pirmreizējās reģistrācijas formu var saņemt personīgi SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16 ražošanas tehniskajā daļā, elektroniski SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā http://www.rezeknesudens.lv/ vai arī piesakot asenizācijas pakalpojumus.
  2. Aizpildīto pirmreizējās reģistrācijas formu jāiesniedz personīgi SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16 ražošanas tehniskajā daļā vai elektroniski sūtot uz SIA „Rēzeknes Ūdens” e-pastu info@rezeknsudens.lv
  3. SIA „Rēzeknes Ūdens” atbildīgie darbinieki pēc iesnieguma sniegto datu pārbaudes un apstrādes, reģistrēs Jūsu izsmeļamo krājtvertni, septiķi vai lokālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un izsniegs apliecinājumu par to reģistrāciju.

   

  Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija to īpašniekiem jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.


   

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

436787