Informācija par SIA "Rēzeknes ūdens" datu apstrādi

 

INFORMĀCIJA PAR SIA "RĒZEKNES ŪDENS" DATU APSTRĀDI

 

Vispārīga informācija

Ikvienam Datu subjektam ir tiesības būt informētam par kārtību, kādā tiek veikta personas datu apstrāde Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes ūdens”.

No 2018. gada 25. maija Latvijā personas datu apstrādes prasību ievērošanā ir piemērota Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ir saistoša arī sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam SIA „Rēzeknes Ūdens”.

Personas datu apstrāde ir SIA „Rēzeknes Ūdens” nepieciešama, lai uzņēmums varētu atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošināt deleģēto funkciju izpildi.

SIA „Rēzeknes Ūdens” ir Jūsu personas datu Pārzinis, kuram esat iesniedzis savus personas datus, pamatojoties uz sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma vai cita savstarpēji noslēgtā līguma izpildi, vai arī pirms līguma noslēgšanas, lai sagatavotu līgumu.

SIA „Rēzeknes Ūdens”, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir ieviesusi jaunus personas datu apstrādes noteikumus, nosakot, kā un kādus personas datus apstrādājam, sniedzot pakalpojumus.

SIA „Rēzeknes Ūdens”, ievērojot normatīvo aktu prasības, nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

SIA „Rēzeknes Ūdens” nodrošina, ka personas datu apstrāde ir godīga un pārredzama un visas no piemērojamiem tiesību aktiem izrietošās personas tiesības ir īstenojamas.

SIA „Rēzeknes Ūdens” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt datu apstrādes noteikumus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

 

Izmantotie termini

Abonents – nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, vai tā pilnvarota persona, dzīvokļu īpašumu mājā visu dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona, kura ir noslēgusi sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu ar SIA „Rēzeknes Ūdens”.

Datu aizsardzības speciālists – persona ar attiecīgām profesionālām zināšanām un pieredzi, ar ko SIA „Rēzeknes Ūdens” noslēgts līgums.

Datu apstrāde – jebkura ar personas datiem veikta darbība, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, reģistrācija, glabāšana, pārveidošana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtīšana, dzēšana.

Datu subjekts – fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.

Datu apstrādātājs – ar rīkojumu iecelti SIA „Rēzeknes Ūdens” darbinieki, kas strādā uzņēmumā SIA „Rēzeknes Ūdens” vārdā un interesēs apstrādā SIA „Rēzeknes Ūdens” rīcībā esošos personas datus.

Klients – fiziska vai juridiska persona, kura ir noslēgusi līgumu ar SIA „Rēzeknes Ūdens”.

Pārzinis – SIA „Rēzeknes Ūdens”, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“Datu subjektu”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

Kādēļ tiek apstrādāti personas dati

SIA „Rēzeknes Ūdens” tiek veikta tikai tādu personas datu apstrāde, kuriem ir noteikts likumiski pamatots nolūks un tiek izmantoti tikai attiecīgā nolūka sasniegšanai nepieciešamie minimālie personas datu apjomi.

Personas datus apstrādā saskaņā ar šādiem likumiskiem pamatiem:

1) līguma noslēgšana un to nosacījumu izpilde;

2) lai izpildītu SIA „Rēzeknes Ūdens” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un aizstāvētu savas likumīgas intereses;

3) saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;

4) personāla vadības nolūkos.

Personas dati būs nepieciešami arī gadījumos, ja Jūs vēlēsieties saņemt kādu citu mūsu sniegto pakalpojumu, piemēram, specializētā transporta pakalpojumiem kanalizācijas tīklu skalošanai vai krājtvertņu izvešanai, pievadu izbūvei, NAI testēšanas laboratorijas pakalpojumu saņemšanai u.c..

Tāpat Jūsu personas dati ir nepieciešami gadījumā, ja Jūs zvanāt uz SIA „Rēzeknes Ūdens” dispečera vai kādu citu uzņēmuma nodaļas tālruņa numuru, lai ziņotu, piemēram, par avāriju ūdensapgādes vai kanalizācijas cauruļvados.

Mēs Jūs nekavējoties informēsim gadījumā, ja būs nepieciešamība mainīt Jūsu personas datu apstrādes sākotnējo nolūku.

 

Kādā veidā tiek iegūti personas dati

Pamatā SIA „Rēzeknes Ūdens” personas datus iegūst tieši no personas, uz kuru šie personas dati attiecas, saņemot:

1) pieteikumu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanai;

2) pieprasījumu tehnisko noteikumu saņemšanai;

3) pieteikumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanai;

3) pieteikumu ūdens vai notekūdeņu kvalitātes pārbaudei NAI testēšanas laboratorijā;

4) lūgumu sniegt citus pakalpojumus, piemēram – notekūdeņu cauruļvadu skalošanu, pārvadājamo tualešu uzstādīšanu un krājtvertņu izvešanu;

5) personas iesniegumu - lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu;

6) zvanus uz dispečera vai uzņēmuma nodaļu tālruņu numuriem.

Ievērojot SIA „Rēzeknes Ūdens” likumīgas intereses, mēs veicam videonovērošanu uzņēmuma ūdenssaimniecības objektos, par ko pie attiecīgajiem objektiem ir izvietotas atbilstošas norādes.

 

Kādi personas dati tiek apstrādāti

SIA „Rēzeknes Ūdens” apstrādā tikai tādus personas datus, kas sniedz iespēju Jūs identificēt, kontaktēties ar Jums un nodrošināt Jums nepieciešamos pakalpojumus:

1) identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;

2) kontaktinformācija – dzīvesvietas adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

3) pēc Jūsu norādījuma Jūsu kontaktpersonas - vārds, uzvārds, tālruņa numuru, e-pasta adrese;

4) cita informācija - īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, piemēram, zemes grāmatu apliecība.

 

Kā tiek aizsargāti personas dati

SIA „Rēzeknes Ūdens” nodrošina, ka Jūsu iesniegtie personas dati tiek aizsargāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Jūsu personas datiem var piekļūt tikai Datu apstrādātājs, kuram tie ir nepieciešami saskaņā ar amata pienākumu izpildi:

1) personas dati tiek ierakstīti abonentu apkalpošanas dienestā datu bāzē, kurā piekļuve ir tikai SIA „Rēzeknes Ūdens” abonentu apkalpošanas dienesta Datu apstrādātājiem un tā ir aizsargāta ar drošu paroli;

2) personas dati tiek ierakstīti grāmatvedības datu bāzē, kurā piekļuve ir tikai SIA „Rēzeknes Ūdens” grāmatvedības Datu apstrādātājiem un tā ir aizsargāta ar drošu paroli;

3) personas dati tiek ierakstīti lokālās ražošanas tehniskās daļas datu bāzēs, kurām piekļuve ir tikai SIA „Rēzeknes Ūdens” ražošanas tehniskās daļas datu apstrādātājiem un tās ir aizsargātas ar drošu paroli;

3) personas dati tiek ierakstīti līgumos vai citos dokumentos, kuri tiek glabāti telpās, ar ierobežotu piekļuvi.

Lai nodrošinātu Jūsu personas datu aizsardzību, turpmāk sazinoties ar mums, mēs, Jums lūgsim sniegt sekojošu informāciju:

1) saziņa pa telefonu – vārds, uzvārds, līguma numurs, adrese;

2) elektroniska saziņa e-pastā – vārds, uzvārds, līguma numurs, pakalpojuma sniegšanas adrese;

3) komunikācija birojā klātienē – vārds, uzvārds, līguma numurs vai personas identifikāciju apliecinošs dokuments;

4) pasta sūtījumi – vārds, uzvārds, līguma numurs, pakalpojuma sniegšanas adrese.

Mēs augstu vērtējam Jūsu personas aizsardzību, tāpēc varat būt pārliecināti, ka Jūsu personas dati ir drošībā un mēs nesniedzam Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot:

1) saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

2) normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

3) normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA „Rēzeknes Ūdens” likumisku interešu aizsardzībai.

 

Cik ilgi tiek glabāti personas dati

SIA „Rēzeknes Ūdens” personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir spēkā kāds no šiem nolūkiem:

1) līgums starp SIA „Rēzeknes Ūdens” un Abonentu/Klientu;

2) nepieciešamība SIA „Rēzeknes Ūdens”  likumīgo interešu īstenošanai un aizsardzībai;

3) Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei.

Gadījumā, ja Jūsu līgumsaistības ar SIA „Rēzeknes Ūdens” ir beigušās, mēs personas datus uzglabāsim vēl 10 gadus pēc līguma termiņa beigām.


Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par Jūsu personas datiem, kas mums ir pieejami un piekļūt tiem. Tā kā Jūs esat atbildīgs/a par to, ka Jūsu personas dati ir patiesi un pilnīgi, varat jebkurā brīdī tos grozīt, papildināt, pieprasīt ierobežot to apstādi vai pieprasīt tos dzēst.

Jūsu personas dati tiks dzēsti, ņemot vērā piemērojamo normatīvo aktu prasības par personas datu uzglabāšanas ilgumu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu un informācijas sniegšanu, SIA „Rēzeknes Ūdens” ir izstrādātas iesniegumu veidnes, kuras ir pieejamas SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā un SIA „Rēzeknes Ūdens” administrācijas ēkā Pils ielā 16, un kuras lūdzam izmantot iesniegumā par datu apstrādi. Iesniegumu Jūs varat iesniegt pa pastu, vai personīgi Pils ielā 16, Rēzekne, LV-4601.

Atbildi uz Jūsu iesniegumu mēs sniegsim mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un apjomu, atbildes sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trīs mēnešiem, par ko mēs Jūs informēsim.

Svarīgi atcerēties, ka Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tikpat viegli, kā Jūs to sniedzāt, bet, ja Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības, varat vērsties pie SIA „Rēzeknes Ūdens” datu aizsardzības speciālista, kā arī iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā.

 

Veidnes datu subjekta tiesību īstenošanai

1) Informācijas saņemšanai par personas datu apstrādi (atvērt šeit);

2) Par personas datu labošanu (atvērt šeit);

3) Par personas datu dzēšanu (atvērt šeit);

4) Par personas datu aptrādes ierobežošanu (atvērt šeit).

Iesniegumus var iesniegt nosūtot, pa pastu: SIA „Rēzeknes Ūdens” Pils iela 16, Rēzekne, LV-4601 vai piegādājot personīgi SIA „Rēzeknes Ūdens” sekretārei - referentei Pils iela 16, Rēzekne, LV-4601.

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

615157