Likumi


LR likums "Par pašvaldībām"
LR likums "Dabas resursu nodokļa likums"
LR likums "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums"
LR likums "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu"
LR likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
LR likums "Vides aizsardzības likums"
LR likums "Par piesārņojumu"
LR likums "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums"
LR likums "Aizsargjoslu likums"
LR likums "Fizisko personu datu aizsardzības likums"
LR likums "Informācijas atklātības likums"
LR likums "Patērētāju tiesību aizsardzības likums"
LR likums "Par mērījumu vienotību"
LR likums "Par atbilstības novērtēšanu"
LR likums "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums"
LR likums "Kredītinformācijas biroju likums"

 

MK noteikumi


LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr. 326, "Latvijas būvnormatīvs LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves""
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr. 327, "Latvijas būvnormatīvs LBN 223-15 "Kanalizācijas būves""
LR MK noteikumi 30.06.2015. Nr.332, "Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija""
LR MK 03.07.2001. noteikumi Nr. 298, "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana"
LR MK 30.08.2005. noteikumi Nr. 664, "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi"
LR MK 14.11.2017. noteikumi Nr. 671, "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"
LR MK 12.03.2008 noteikumi Nr. 118, "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti"
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr. 500, "Vispārīgie būvnoteikumi"
LR MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34, "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
LR MK 05.12.2006. noteikumi Nr. 981, "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtotu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmi"
LR MK 09.01.2007. noteikumi Nr. 40, "Noteikumi par valsts meteoroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu"
LR MK 09.12.2008 noteikumi Nr. 1013, "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"
LR MK 12.12.2006 noteikumi Nr. 999, "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"
LR MK 22.03.2016. noteikumi Nr. 174, "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"

 

Pašvaldības saistošie noteikumi

 

Rēzeknes pilsētas domes 27.07.2017. saistošie noteikumi Nr.19 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā"
Rūpniecisko notekūdeņu pieņemšanas noteikumi Rēzeknes pilsētas kanalizācijas tīklā
Karstā un aukstā ūdensskaitītāju uzstādīšanas un lietošanas noteikumi Rēzeknes pilsētas dzīvokļos un privātmājās
Rēzeknes pilsētas domes 09.09.2021. saistošie noteikumi Nr. 17 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām"


Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

615168