Publikācijas

 

Ūdens zudumu samazināšanai pakāpeniski likvidēs brīvkrānus

 

“Lai palielinātu pieslēgumu skaitu centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, SIA “Rēzeknes plāno likvidēt brīvkrānus. Šobrīd pilsētā kā decentralizētas ūdensapgādes avoti vēl pastāv 31 brīvkrāns.

Kā paskaidroja SIA “Rēzeknes ūdens” valdes loceklis Gunārs Spradzenko, visus brīvkrānus šogad likvidēt nebūs iespējams, jo tas ir sarežģīts process. Par brīvkrāna lietošanu tiek noslēgts līgums, kur paredzēta lietošanas kārtība un samaksa. Ja tiek konstatēts, ka maksājumi netiek veikti, brīvkrāns tiks atslēgts.

“Uzņēmums piedāvā četrus iespējamos brīvkrānu likvidācijas scenārijus:

dzīves līmeņa paaugstināšanas nolūkos aicināt iedzīvotājus pašiem pieslēgt savu dzīvojamo māju pie ūdensapgādes centralizētajiem tīkliem;
tām ēkām, kuras apkalpo SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” un citi dzīvojamo māju apsaimniekotāji, aicinām, izmantojot mājas kopējos uzkrājuma līdzekļus, izbūvēt pievadus;
godprātīgiem maksātājiem, kuriem nav parādu, izvērtējot katru gadījumu individuāli, iespēju robežās sniegt tehnisko atbalstu pievada izbūvē;
tiem klientiem, kam ir parādi, pēc parāda nomaksas uz parāda rēķina kopējās summas atļaut izbūvēt pieslēgumu,” paskaidroja G. Spradzenko.

 

Pirmais tiks likvidēts brīvkrāns Saules ielā nr. 1. Apsekošanā konstatēts, ka tas atrodas avārijas stāvoklī, tam fiksētas vairākkārt lokālas avārijas, rezerves daļas tam nav pieejamas, līdz ar to brīvkrāns turpmāk netiks remontēts un atjaunots. Tā likvidēšana un demontāža plānota līdz 2018. gada 30. augustam. (Šim brīvkrānam piesaistīts tikai viens abonents.)

Brīvkrānu likvidēšanas pasākumi tiek veikti, pamatojoties uz uzņēmuma vidējas termiņa darbības stratēģiju, kā arī saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas sniegtajiem norādījumiem, par dzeramā ūdens zudumu samazināšanu. Lai tiktu nodrošināti nepārtraukti ūdensapgādes pakalpojumi, dzīvojamās mājas īpašniekiem savlaicīgi jāgriežas pie konkrētā nekustāmā īpašuma apsaimniekotāja par ūdensapgādes pievada izbūvi. Ja apsaimniekotāja nav, jāgriežas SIA “Rēzeknes ūdens” Tehniskajā daļā.

SIA “Rēzeknes ūdens” arī atkārtoti izsūta vēstules māju īpašniekiem ar paskaidrojumiem, kas jādara, lai pieslēgtos centralizētajai ūdensapgādei, kā arī atkārtoti sniedz konsultācijas objektā.

Uzņēmums nosūtījis nekustamo īpašumu apsaimniekotājam – SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vēstuli ar paskaidrojumiem par Tehnisko noteikumu izsniegšanas kārtību, paskaidrojot, kuri brīvkrāni tiks likvidēti šogad līdz 30. oktobrī.

“Tā kā būvdarbu sezona tikai sākas, māju īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir pietiekami daudz laika nepieciešamo pasākumu veikšanai, lai pieslēgtos centralizētajai ūdensapgādei,” piebilda G. Spradzenko, “turklāt mūsu uzņēmuma filozofija ir cieņpilna attieksme pret dabas resursiem.”

Šogad tiks atslēgti brīvkrāni Bauskas – Tiņanova ielā, Latgales ielā 32/33, Saules ielā 1, Jelgavas – Ludzas ielā, Jelgavas 12b, Jelgavas 18d – Jaunjelgavas, Ziedu – S. Putāna ielā, Gvardes, Jaunjelgavas – Liepu, Purvīša – Grāvju, A. Upīša 56, A. Upīša 74, Ventspils 1, Jaunupes 1-3, Skolas – Bērzpils, K. Valdemāra – Zemnieku, Stadiona 9, Raiņa – K. Valdemāra, 18. Novembra – Dārzu iela, N. Rancān – V. Seiles ielā, Baznīcas – Raiņa ielā, Pils 14, Krasta 10, K. Barona 25, 18. Novembra 15a, Atbrīvošanas aleja 70.

Neskaidrību gadījumos var vērsties uzņēmumā SIA “Rēzeknes ūdens”, zvanot pa tālruņiem 646 25016 vai 646 25066.

 

S. Jonikāne

SIA “Rēzeknes ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

“Rēzeknes ūdens” šogad turpinās jaunu patērētāju piesaisti

 

Aizvadītais gads uzņēmumam SIA “Rēzeknes ūdens” noslēdzies ar nelielu peļņu – 3 949 EUR. Tas skaidrojams gan ar pakalpojumu – dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu attīrīšanu – samazināšanos, gan ar ražošanai nepieciešamās jaunās tehnikas iegādi. Lai operatīvi nodrošinātu kanalizācijas avāriju seku likvidāciju, ikdienas profilaktiskā darba un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktību, uzņēmums pērn iegādājās jaunu hidrodinamisko automašīnu RENAULT. Tā, salīdzinot ar iepriekšējo, ir kompaktāka, ar lielākām manevrēšanas spējām, nodrošinot arī piekļuvi kanalizācijas tīkliem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos.

2017. gadā kopumā piegādāti un pārdoti 1 019 379 m3 dzeramā ūdens un attīrīti 1 046 488 m3 notekūdeņu. Savukārt 2016. gadā tie bija 1 079 041 m3 dzeramā ūdens un 1 098 949 m3 notekūdeņu. Kaut gan attīrīto notekūdeņu kopējais apjoms pērn samazinājies, liels pārbaudījums attīrīšanas iekārtām bija vasaras plūdi, kad iekārtas, tostarp visas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, strādāja ar maksimālo jaudu. Tas radīja arī lielāku elektrības patēriņu, radot uzņēmumam papildus 18 tūkstošu eiro izdevumu. Arī dabas resursu nodokļa pieaugums par 14 tūkstošiem eiro savulaik netika iekļauts tarifā. Tas ietekmēja uzņēmuma kopējās izmaksas.

Kā paskaidroja SIA “Rēzeknes ūdens” valdes loceklis Gunārs Spradzenko, uzņēmums sniedza papildus pakalpojumus 163 000 eiro apmērā. Uzņēmuma laboratorijas pakalpojumi tiek sniegti visā reģionā: Ludzas, Zilupes, Rēzeknes, Kārsavas, Madonas novados, papildus ieņēmumi atskaites periodā bija 43 000 EUR, tualešu atsūknēšanas pakalpojumu ieņēmumi bija 26 000 EUR, vidēji katru dienu bija 4 – 6 izsaukumi. Kanalizācijas tīklu skalošana ar hidrodinamisko automašīnu – pakalpojums, kurš arī tiek sniegts visos tuvākajos novados un Ludzas un Kārsavas pilsētām – pērn deva ieņēmumus 58 855 EUR apmērā. Papildus ienākumi no ūdens skaitītāju plombēšanas bija 3,6 tūkstoši EUR. Uzņēmums jau vairākus gadus uz konkursa pamata apkalpo lietus kanalizācijas tīklus un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas dod vidēji 40000 EUR gadā. Salīdzinoši ar 2016. gadu 2017. gada papildus sniegto pakalpojumu īpatsvars ir palielinājies par 30 170 EUR.

Šogad plānotas citas prioritātes. Paralēli tīklu paplašināšanai, kas notiks Pils ielā, lai nodrošinātu pieslēguma skaita palielinājumu pie centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, plānots likvidēt brīvkrānus. Šobrīd pilsētā kā decentralizētas ūdensapgādes avoti vēl pastāv 31 brīvkrāns. Tie ir lieli tēriņi un ievērojami ūdens zudumi, jo dažās vietās palicis tikai viens patērētājs, bet brīvkrānu izmanto citi iedzīvotāji, tādējādi radot ūdens zudumus. Daudzviet vienkāršāk ir nodrošināt dzeramā ūdens piegādi saskaņā ar noteiktajām normām individuāli.

Tāpat 2018. gadā SIA “Rēzeknes ūdens” plāno pieslēgt centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai 150 privātās un juridiskās personas (pagājušajā gadā izsniegti 121 Tehniskie noteikumi un pieslēguma shēmas), kā arī realizēt 40 pieslēgumus pēc brīvkrānu likvidēšanas.

SIA “Rēzeknes ūdens” atgādina, ka uzņēmums izsniedz Tehniskos noteikumus ūdens un kanalizācijas pieslēguma vietām, taču ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana ir īpašnieka uzdevums. Pirms un ierīkošanas laikā uzņēmuma Tehniskās daļas darbinieki sniedz konsultācijas objektā. Komunikāciju ierīkošanai var izvēlēties kādu komercsabiedrību vai arī darbus veikt pašam, tā ir īpašnieka kompetence. Visiem darbiem jānotiek saskaņā ar Tehniskajiem noteikumiem un izstrādāto pieslēguma projektu.

 

S. Jonikāne

SIA “Rēzeknes ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

 

Pasaules ūdens dienas ietvaros palielinās interese par uzņēmuma darbību


Tuvojoties pasaules ūdens dienai, kas tiek atzīmēta pēc ANO iniciatīvas katru gadu 22. martā, palielinās interese par uzņēmuma pamatdarbību, jo īpaši Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu.

“Uzņēmumam jau tradicionāli laba sadarbība izveidojusies ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru Zeimuļs. Viņi iesaista jauniešus vides izglītības apguvē gan vasaras nometņu laikā, gan arī projektu nedēļās un citās reizēs,” atzinīgus vārdus teica SIA “Rēzeknes ūdens” valdes loceklis Gunārs Spradzenko.

Šogad APRC “Zeimuļs” organizētā pasākuma “Manas izaugsmes iespējas” ietvaros 23. martā Dzeramā ūdens kompleksu apmeklēja vairāk nekā 40 audzēkņi no dažādām skolām.

Savukārt dienu pirms Pasaules ūdens dienas – 21. martā – Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu apmeklēja Rēzeknes poļu ģimnāzijas 5.b klases audzēkņi. Kā uzsvēra klases audzinātāja Anita Vaivode, poļu skola atbalsta visas ar vides aizsardzību un vides izglītību, tāpēc iepazīšanās ar dzeramā ūdens ceļu no ieguves līdz katra patērētāja krānam bija īpaši interesanta un noderīga. Audzēkņi vēl joprojām izmanto uzņēmumā saņemtās dzeramā ūdens pudeles, piepildot tās no jauna ar dzeramo ūdeni tieši no krāna.

 

 

Sandra Jonikāne,
SIA "Rēzeknes Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste

14.04.2018.

 

Dzeramā ūdens kompleksu apmeklē Kruku pamatskola

 

Projektu nedēļās palielinās izglītojamo interese par dzeramā ūdens sagatavošanu. Izņēmums nav arī Rēzeknes novada Kruku pamatskola, kuras audzēkņi apmeklēja gan Rēzeknes Robežsardzes koledžu, gan Rēzeknes dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu.

Kruku pamatskolas bērniem tas bija interesants piedzīvojums, jo lauku teritorijās tik lielu centralizētu ūdens ieguves avotu nav. Interesanti bija gan dziļurbumi, gan ūdens atdzelžošanas filtri, gan, protams, ūdens patēriņa grafiki un cilvēku paradumi dažādās dienās un dažādos diennakts laikos.

SIA “Rēzeknes ūdens” aicina arī citas novada skolas apmeklēt uzņēmumu, lai iepazītos ar centralizēto ūdens apgādi un notekūdeņu attīrīšanu.

Ekskursiju vēlams pieteikt nedēļu iepriekš, zvanot pa tālruni 29142541 vai arī sūtot pietiekumu uz e-pastu: sandrajo@inbox.lv

 

 

Sandra Jonikāne,
SIA "Rēzeknes Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste

13.04.2018.


Pieaug interese par uzņēmuma pamatdarbību

 

“Esam priecīgi, ka pilsētas jauniešu vidū palielinās interese par dzeramo ūdeni, tā sagatavošanu un padevi Rēzeknes un apkārtnes iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ceru, ka paaugstinās ne tikai interese par dzeramo ūdeni, bet par vides saglabāšanas jautājumiem kopumā un profesijām, kas būs nepieciešamas uzņēmumam nākotnē,” uzsvēra SIA “Rēzeknes Ūdens” vadītājs Gunārs Spradzenko.

Šonedēļ, 27. februārī, Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu apmeklēja Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra 7. un 8. klases audzēkņi. Viņi iepazinās ar ūdens sagatavošanu un padevi pilsētai, taču aukstā laika dēļ pagaidām netiek apmeklētas dziļurbumu atrašanās vietas.

“Paldies Rēzeknes pedagogiem, kas mudina skolēnus pievērsties novada mācībai, jo arī iepazīšanās ar tik prozaiskām, bet ikdienas dzīvē nepieciešamām lietām kā ūdens padeve un notekūdeņu attīrīšana var uzskatīt par daļu no novada mācības,” uzskata Gunārs Spradzenko.

 

 

Sandra Jonikāne,
SIA "Rēzeknes Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste

02.03.2018.


Skolēni turpina iepazīties ar dzeramā ūdens sagatavošanu

 

Šodien, 13. februārī, projektu nedēļas laikā SIA “Rēzekne Ūdens” dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu apmeklēja Rēzeknes 3. vidusskolas 5.b klases audzēkņi.

Jānis Laizāns, dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksa vadītājs, atraktīvi stāstīja piektklasniekiem par ūdens ieguves procesu, atdzelžošanu un ūdens padeves grafikiem un shēmām. Ieejot telpā, kurā atrodas dzeramā ūdens attīrīšanas filtri, jau tā ne pārāk siltajā laikā bērni nedaudz padrebinājās, tādējādi labāk saprotot ūdens padeves un attīrīšanas nozīmi pilsētas ikdienas dzīves nodrošināšanā. Skolēni apmeklēja arī ūdens padeves sūkņu telpu un kompleksa “lielo smadzeņu” telpu un pārliecinājās, ka datori domāti ne vien spēlēm, bet arī ļoti nopietniem darbiem.

Pavasarī gaidām skolēnus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, lai iepazītos ar SIA “Rēzeknes Ūdens” otru darbības sfēru un tīras vides saglabāšanas nozīmību.

 

 

Sandra Jonikāne,
SIA "Rēzeknes Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste

13.02.2018.


SIA "Rēzeknes Ūdens" turpina uzņemt skolēnu ekskursijas

 

Skolās sākoties projektu nedēļai, palielinājusies izglītojamo interese par dzeramā ūdens sagatavošanu Rēzeknē. Otrdien Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu apmeklēja Rēzeknes 2. vidusskolas 11. klase, bet trešdien – 8.b klase.

Tradicionāli skolēni tika iepazīstināti ar dzeramā ūdens sagatavošanas un attīrīšanas tehnoloģiju, ieguves un padeves jaudām, diennakts patēriņu utt. Šoreiz dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksa vadītājs Jānis Laizāns pastāstīja arī par profesijām, kādas nepieciešamas darbam uzņēmumā.

Sakām lielu paldies līdz šim aktīvākajiem sadarbības partneriem – Rēzeknes 2.vidusskolai, 5.vidusskolai, Katoļu vidusskolai, APRC “Zeimuļs” jaunatnes lietu speciālistei Eleonorai Ivanovai, Rēzeknes sociālās aprūpes centram un citiem aktīvistiem.

SIA “Rēzeknes Ūdens” atgādina, ka joprojām iespējams pietiekties ekskursijām uz Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu. Uzņēmums nodrošina autotransportu grupām līdz 20 cilvēkiem. Ekskursija ilgst aptuveni vienu stundu. Interesenti var iepazīties arī ar Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Ekskursiju vēlams pieteikt nedēļu iepriekš, zvanot pa tālruni 29142541 vai arī sūtot pietiekumu uz e-pastu: sandrajo@inbox.lv. Skolēnu projektu nedēļās pieteikumus ekskursijām pieņemam arī ātrāk.

 

Rēzeknes 2.vsk. 11.klase, SIA "Rēzeknes ūdens" foto

Rēzeknes 2.vsk. 8b.klase, A.Burovas foto

 

Sandra Jonikāne,
SIA "Rēzeknes Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste

07.02.2018.


Ar Goda rakstu apbalvots uzņēmums SIA “Rēzeknes Ūdens”

 

Piektdien, 22. decembrī, Rēzeknes pilsētas domē notika pašvaldības kapitālsabiedrību pārstāvju kopsapulce, kuras laikā Goda rakstu par ievērojamu ieguldījumu Rēzeknes pilsētas attīstībā, veiksmīgu projektu realizāciju un pilsētnieku dzīves līmeņa paaugstināšanu saņēma SIA “Rēzeknes Ūdens”.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs ar uzņēmuma vadītājiem atskatījās uz 2017. gada rezultātiem, izrunājot gan svarīgākos sasniegumus, gan arī problēmas, ar kurām nācās saskarties. Tika iezīmēti arī nākamā gada uzdevumi, kā arī katra uzņēmuma pārstāvji saņēma apsveikumus un pateicību no pašvaldības vadības par pašaizliedzīgu un produktīvu darbu.

Īpaši tika izcelts SIA “Rēzeknes ūdens”, kas tika apbalvots ar Rēzeknes pilsētas Goda rakstu sakarā ar to, ka šogad decembrī aprit 10 gadi, kopš ekspluatācijā nodots dzeramā ūdens sagatavošanas komplekss. Šobrīd dzeramā ūdens kvalitāte Rēzeknes pilsētā ir ļoti augstā līmenī un atbilst Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem.

 

28.12.2017.

 

 

SIA “Rēzeknes ūdens” arī vasarā uzņem interesentus

 

Lai kliedētu veco ļaužu ikdienu un iegūtu jaunas zināšanas, Rēzeknes sociālo pakalpojumu centrs sadarbībā ar SIA “Rēzeknes ūdens” šonedēļ organizēja centra iemītniekiem ekskursiju uz Dzeramā ūdens kompleksu Rēzeknes novada Dreizos. Ekskursijas dalībnieki noklausījās kompleksa vadītāja Jāņa Laizāna prezentāciju par dzeramā ūdens ieguvi, atdzelžošanu un atbrīvošanu no citiem piemaisījumiem, dzeramā ūdens padevi pilsētai, uzņēmuma jaudām, ūdens pārsūknēšanu.

Visvairāk, kā jau ierasts, cilvēkus ieinteresēja ūdens patēriņš svētku dienās un dažādos diennakts laikos.

Jau tradicionāli apmeklētājiem līdz tika dotas SIA “Rēzeknes ūdens” dzeramā ūdens pudeles ar vēlējumu lietot tās arī ikdienā, droši piepildot krāna ūdeni un lietojot to slāpju veldzēšanai.

Sandra Jonikāne,
SIA "Rēzeknes Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste

04.07.2017.


Uzņēmumā turpinās skolēnu ekskursijas

 

Lai sekmētu vides izglītību, jauniešu izpratni par dzeramā ūdens kvalitātes nozīmi ikdienā un notekūdeņu attīrīšanas nepieciešamību, SIA “Rēzeknes Ūdens” turpina sadarbību ar pilsētas skolām.

Nesen uzņēmumā viesojās Rēzeknes Katoļu vidusskolas 8. klases audzēkņi skolotājas Irinas Matules vadībā. Viņi apmeklēja gan Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu Dreizos, gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Greivuļos. Kā allaž apmeklētājus pārsteidza lielie dzeramā ūdens sagatavošanas un attīrīšanas filtri un ūdens ņemšanas vietas, savukārt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nācās aprast ar šī darbu specifiku. Jauniešos palielinājās kopējā izpratne par uzņēmuma darbību.

SIA “Daugavpils ūdens” vadība apmeklē Rēzekni

 

2016.gada 11. maijā, SIA “RēzeknesŪdens” apmeklēja kolēģi no Daugavpils ūdensapgādes uzņēmuma, lai gūtu pieredzi uzņēmuma vadībā un efektīvā pārvaldībā. Rēzeknē viesojās SIA ”Daugavpils Ūdens” valdes loceklis Ģirts Kolendo un tehniskais direktors Juris Sarkans. Daugavpils kolēģi tikās ar SIA “Rēzeknes Ūdens” valdes locekli Gunāru Spradzenko un tehnisko direktoru Rolandu Duncānu, apmeklēja dispečerdienestu un uzņēmuma Tehnisko daļu. Saruna skāra gan klientu pieslēgšanos centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai, gan labas pārvaldības principus, gan Eiropas Savienības projektu ieviešanas norisi un sasniegtos rezultātus un darbu ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. Uzņēmumu pārstāvji pārrunāja arī jauno “Ūdenssaimniecības apgādes likumu” un Ministru kabineta noteikumus Nr. 174 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” un to ietekmi uz uzņēmumu darbību.

Uzņēmumu pārstāvji vienojās, ka sadarbība un labās prakses pārņemšana jāturpina.

 

 

No kreisās uz labo pusi - SIA "Rēzeknes ūdens" valdes loceklis G.Spradzenko, SIA "Daugavpils ūdens" valdes loceklis Ģirts Kolendo, SIA "Daugavpils ūdens" tehniskais direktors Juris Sarkans un SIA "Rēzeknes ūdens" tehniskais direktors Rolands Duncāns.

 

Regulators apstiprina jauno ūdensapgādes tarifu

 

09.06.2016. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA „RĒZEKNES ŪDENS”.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmums nr.96 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem".

Sākot ar 2016.gada 1.augustu ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājiem Rēzeknē maksa par kubikmetra dzeramā ūdens sagatavošanu un piegādi, kā arī par izmantotā ūdens novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām un tā attīrīšanu kopā būs 1,60 eiro/kub.m. Attiecīgi maksa par ūdensapgādes pakalpojuma kubikmetru būs 0,58 eiro/kub.m, bet maksa par kanalizācijas pakalpojuma kubikmetru – 1,02 eiro/kub.m. Tarifos nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā no kopējām ūdensapgādes izmaksām 9% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 54% - personāla izmaksas, 1% - pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 32% - pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un 4% - nodokļi. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektā no kopējām kanalizācijas pakalpojuma izmaksām 10% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 44% - personāla izmaksas, 1% - pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izmaksas, 33% - pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, 1% - nodokļi un 11% - kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa.  Rentabilitāti tarifu projektā iekļauta 7% apmērā.

Kā paskaidroja SIA “Rēzeknes Ūdens” valdes loceklis Gunārs Spradzenko, iepriekšējais tarifs tika apstiprināts 2007.gadā, bet kopš tā laika SIA “RĒZEKNES ŪDENS” realizējis trīs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētus projektus, kā rezultātā mainījušās pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Uzņēmumam samazinājušies arī pakalpojumu apjomi.

Projektu ietvaros tika ierīkots ūdens sagatavošanas komplekss, ierīkotas astoņas kanalizācijas sūkņu stacijas, veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve, kā arī pārbūvēti un ierīkoti ūdensapgādes inženiertīkli 39,17 km garumā un kanalizācijas inženiertīkli 28,64 km garumā. Inženiertīklu paplašināšana veikta galvenokārt privātmāju apbūves rajonos, veicinot jaunu klientu piesaisti, sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu pieaugumu, kā arī uzlabojot vides stāvokli šajos pilsētas rajonos.

Tiem klientiem, kuriem izveidojies parāds par SIA “RĒZEKNES ŪDENS” sniegtajiem pakalpojumiem, vai nu steidzami jāveic samaksa par pakalpojumiem, vai arī jānoslēdz samaksas grafiks. Pretējā gadījumā, sākot ar šī gada 1. augustu, apmaksa būs jāveic pēc jaunā tarifa.

Salīdzināšanai – Jelgavā par ūdeni un notekūdeņu savākšanu jāmaksā 1,76 EUR, Ventspilī – 2,23 EUR, Valmierā - 2,37 EUR, Madonā - 2,68 EUR bez PVN. Rēzeknē joprojām saglabājas viens no zemākajiem tarifiem valstī.

 

Sandra Jonikāne,

SIA “Rēzeknes Ūdens” sabiedrisko attiecību speciāliste

14.06.2016.

 

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

318315